PDF Dyskursy Młodych Andragogów, -Oblicza współczesnych karier w perspektywie - cejsh - DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3


Like and share and download

DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

Oblicza współczesnych karier w perspektywie - cejsh

DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW Idea powstania Dyskursów Młodych Andragogów jest związana ze spotka niami podczas Letnich Szkół Młodych Andragogów, których twórcy i orga nizatorzy  serii wydawniczej „Dyskursy Młodych Andragogów”, funkcjonującej dzisiaj jako czasopismo naukowe Profesor we wspomnieniach wraca do dzieciństwa i  DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW 15 • ZIELONA

Related PDF

Dyskursy Młodych Andragogów - cejsh

Idea powstania Dyskursów Młodych Andragogów jest związana ze spotka niami podczas Letnich Szkół Młodych Andragogów, których twórcy i orga nizatorzy 
PDF

Profesora Józefa Kargula opowieści - cejsh

serii wydawniczej „Dyskursy Młodych Andragogów”, funkcjonującej dzisiaj jako czasopismo naukowe Profesor we wspomnieniach wraca do dzieciństwa i 
PDF

Oblicza współczesnych karier w perspektywie - cejsh

DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW 15 • ZIELONA GÓRA 2014 Joanna Minta Oblicza współczesnych karier w perspektywie pOradOznawczej
PDF

DİZİ ANALİZİ (SEKANS) TEKNİKLERİ

Moleküler Dizileme Teknolojileri

PDF MOLEKÜLER DNA DİZİ ANALİZ YÖNTEMLERİdocs neu edu tr 12 20dna 20dizi 20analizi 20yöntemleri 98 pdf PDF Mitokondriyal DNA Sekansı (DNA DİZİ ANALİZ HİZMETİ) TEKNİK ebap pau edu tr SatinalmaUrun TeknikSartname 26304 11a0d480 pdf ; Sekans 20Teknik 20Şartnamesi 20(1) PDF Third

duzce bel tr resim upload 4930b pdf 1 DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaın ulaım ihtiyacını duzce bel tr resim upload 278b pdf

PDF Działając na podstawie art 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r o rpo gov pl Do MPiPS ws oceny funkcjonowania ustawy o praktykach absolwenckich pdf PDF Działając na podstawie ustawy

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE

stat gov pl download gfx portalinformacyjny pl defaulta Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa prowadzące w 2013 r działalność leasingową Z tej zbiorowości 30 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a 11 w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w tym cztery

DZIEŃ I czwartek, r.

23 kwietnia - Światowy Dzień Kobiet w ICT

liturgicalcenter media publication Triduum 2 ResP PsAlM R Our blessing cup is a communion with the Blood of Christ How shall I make a return to the Lord for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up,

DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Indywidualne potrzeby dziecka – ucznia z autyzmem Komunikacja

Gabriela Jagielska One są ws,ród nas DziecKO z AUTYzMeM i zespOłeM AspeRGeRA W szKOle i pRzeDszKOlU Informacje dla pedagogów i opiekunów autyzmu, dlatego terapia logopedyczna powinna być jedną z głównych i niezbędnych terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera Wydawać by się mogło, 

  1. DziecKO z AUTYzMeM i zespOłeM AspeRGeRA
  2. Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole
  3. Dzieci autystyczne iz zespołem Aspergera
  4. Metody i techniki pracy w grupie z dzieckiem z wysoko
  5. Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i
  6. Pielęgniarstwo Problemy rodziców dzieci z autyzmem
  7. Dziecko z Zespołem Aspergera jako
  8. Indywidualne potrzeby dziecka
  9. ucznia z autyzmem
  10. model pracy z uczniem z autyzmem

Dzieje wsi Iwkowa geografia, historia, kultura (zarys) 1 REJESTR ZAPISÓW GRUNTOWYCH WSI IWKOWA

Fotografia na całej stronie - Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

PDF Show publication content! RCiNrcin pl Content 63803 WA303 83297 II10371 Wislicz pdf PDF Untitled Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wuj pl UserFiles File Hajduk Edukacyjne 20fragment1 pdf PDF bibliografia zawartości “rocznika sądeckiego” za lata Nowy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

piwlukow weebly uploads 9 3 4 0 93409848 3 2 2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 93 — gmina Wyszogród w powiecie płockim, — gminy Czer wińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim, bip ms gov pl Data Files public bip prawo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/3

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

infor pl download site pl oj 2019 l 124 L L 124 32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13 5 2019 (1) Dz U L 309 z 24 11 2009, s 1 (2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686 2012 z dnia 26 lipca 2012 r

Home back16651666 1667166816691670 Next

?ODYCH ANDRAGOGÓW REDAKCJA NAUKOWA Sylwia Słowi ska UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Zielona G&oac...

Description

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Zielona Góra 2011

RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Marian Adamski,

Rafał Ciesielski,

Michał Drab,

Maria Fic,

Beata Gabryś,

Bohdan Halczak,

Andrzej Maciejewski,

Janusz Matkowski,

Anna Walicka,

Zdzisław Wołk,

Ryszard Błażyński (sekretarz)

RECENZENT Józef Kargul

TŁUMACZENIA:

Patryk Kowalski (język angielski) Sylwia Słowińska (język niemiecki)

© Copyright by Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2011

ISBN 978-83-7481-408-9

OFICYNA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 65-246 Zielona Góra

Podgórna 50 tel./faks (68) 328 78 64

[email protected] Druk: Zakład Poligraficzny UZ

SPIS TREŚCI

Sylwia Słowińska Wstęp .

Joanna Kłodkowska XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów.

Zielona Góra,

DYSKURS ANDRAGOGICZNY Magdalena Czubak-Koch W labiryncie symboli i znaczeń – o uczeniu się miejsca pracy .

Camilla Thunborg Uczenie się „za zasłoną” – o stawaniu się opiekunką medyczną w Szwecji .

Inga Börjesson Alfabetyzacja i kształcenie podstawowe w Niemczech .

Małgorzata Olejarz Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygranicznego .

Joanna Stelmaszczyk Pisanie pamiętnika jako sposób oglądu siebie .

Ewa Trębińska-Szumigraj „Biografia” jednego dnia społecznej przestrzeni miasta .

Urszula Tabor Strategie uczenie się dorosłych w sytuacjach edukacji nieformalnej .

Adam Płaczek Doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy .

Anna Bilon Edukacja obywatelska dorosłych imigrantów w Holandii – przejaw integracji czy dyskryminacji

DYSKURS PORADOZNAWCZY Joanna Malinowska Doradcy osób dorosłych o konstruowaniu relacji poradniczej .

Barbara Skałbania Stan poradnictwa edukacyjnego i postulaty jego zmian .

151 169

Spis treści

Michał Mielczarek Centrum Plus przykładem polskiej adaptacji brytyjskiego programu przeciwdziałania bezrobociu New Deal .

DYSKURS METODOLOGICZNY Marcin Muszyński Do czego potrzebne są nam teorie starzenia się

Anna Walulik Pierwsze,

drugie i trzecie dno aktywności edukacyjnej dorosłych,

czyli o metaforze w badaniach społecznych .

Joanna Kłodkowska „Pożegnanie bohatera” jako przykład radzenia sobie ze zmianami w organizacji .

Monika Sulik Fotografia rodzinna w badaniach biograficznych – refleksje oraz inspiracje dydaktyczne .

Nota o autorach .

239 249

CONTENTS

Sylwia Słowińska Introduction .

Joanna Kłodkowska 12th Summer School for Young Researchers on Adult Education.

Zielona Góra,

ANDRAGOGICAL DISCOURSE Magdalena Czubak-Koch In Maze of Symbols and Meanings – on Learning Ropes .

Camilla Thunborg Learning Behind Curtains – Becoming Health Care Assistants in Sweden .

Inga Börjesson Adult Literacy in Germany .

Małgorzata Olejarz Biographical Learning of Borderland Students .

Joanna Stelmaszczyk Writing Diary as Technique for Building Self-Knowledge .

Ewa Trębińska-Szumigraj Biography of One Day of Social City Space .

Urszula Tabor Strategies of Adult Learning in Situations of Informal Education .

Adam Płaczek Policemen’s Professional Development in Providing First Aid .

Anna Bilon Citizenship Education for Adult Immigrants in Netherlands – Indicator of Integration or Discrimination

COUNSELING DISCOURSE Joanna Malinowska Counsellors for Adults on Creating Relations with Counsellees .

Barbara Skałbania Current State of Educational Counselling and Demands for Its Change .

151 169

Spis treści

Michał Mielczarek Centrum Plus as Polish Counterpart of New Deal – British Unemployment Reduction Programme .

DISCOURSE METODOLOGICAL Marcin Muszyński What Do We Need Theories of Aging for

Anna Walulik Triple Bottom Line in Adult Education – on Metaphor in Social Research .

Joanna Kłodkowska ‘Bidding Farewell to the Hero’ As Example of Coping with Changes in Organization .

Monika Sulik Family Photo in Biographical Studies – Reflections and Educational Inspirations .

About the authors .

239 249

U N I W E R S Y T E T

Z I E L'O N O G Ó R S K I

DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW 12

ZIELONA GÓRA 2011

WSTĘP Już po raz dwunasty mamy przyjemność zaprosić czytelników do lektury kolejnego tomu serii wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Dyskursy młodych andragogów.

Publikacja ta jest ściśle związana z odbywającymi się corocznie od 1999 roku spotkaniami naukowymi pod nazwą Letnia Szkoła Młodych Andragogów (LSMA),

organizowanymi przez Uniwersytet Zielonogórski i Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu.

Mają one już dwunastoletnią tradycję i co roku gromadzą przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce,

których zainteresowania badawcze związane są z szeroko pojmowaną edukacją dorosłych.

Dzięki jej Kierownikowi Naukowemu,

Józefowi Kargulowi,

stanowi forum otwartej dyskusji,

szansę wymiany poglądów i dokonań,

daje możliwość spotkania młodych adeptów nauki z mistrzami – profesorami – i to nie tylko zajmującymi się andragogiką,

ale w ogóle naukami społecznymi,

przynoszącymi do dyskusji o uczeniu się dorosłych nowe wątki,

W naszej serii wydawniczej dajemy szansę opublikowania artykułów uczestnikom LSMA,

ale co roku zapraszamy do udziału w dyskusji o edukacji dorosłych na łamach Dyskursów badaczy zarówno z Polski,

Są wśród nich osoby od lat związane z LSMA,

Dyskursy w swoim założeniu stanowią przestrzeń spotkania różnych poglądów i stanowisk,

badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe,

Co ważne,

są one także miejscem spotkania w dyskusji osób bardziej doświadczonych i stawiających pierwsze kroki w świecie nauki.

Zawsze bowiem znajduje się tu miejsce na debiuty dla tych,

którzy dopiero wkraczają na ścieżkę naukową i rozpoczynają swoją przygodę z andragogiką.

W tym roku debiutuje też redaktor naukowy 12.

tomu Dyskursów młodych andragogów.

Przejmując to zadanie,

stałam się kontynuatorką dzieła prof.

Józefa Kargula oraz dr Małgorzaty Olejarz,

którym przez 12 lat udawało się uczynić z tej serii wydawniczej pozycję,

w której jakość zamieszczanych tekstów jest sprawą priorytetową,

w której ukazują się artykuły ciekawe,

Zadanie,

z jakim przypadło mi się zmierzyć,

jest zatem ambitne i wymagające,

gdyż związane z koniecznością utrzymania wysokiego poziomu publikacji wypracowanego przez moich poprzedników.

W tym miejscu chciałabym podziękować poprzednim redaktorom za zaufanie i wsparcie przy redagowaniu tego tomu Dyskursów.

Wstęp

Kontynuując więc owo dzieło starałam się nie zaniedbać elementów ważnych dla specyficznego oblicza Dyskursów.

A zatem i tym razem zadbano o to,

by artykuły reprezentowały głosy badaczy z różnych środowisk naukowych (Uniwersytet Wrocławski,

Uniwersytet Zielonogórski,

Dolnośląska Szkoła Wyższa,

Uniwersytet Śląski,

Uniwersytet Łódzki,

Politechnika Radomska,

Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie),

a także by oprócz tekstów z Polski tom wzbogaciły głosy autorów zagranicznych – Ingi Börjesson z Niemiec oraz Camilli Thunborg ze Szwecji.

Zgodnie z wypracowaną w poprzednich latach formułą zbiór został podzielony na części – andragogiczną,

poradoznawczą i metodologiczną.

Tom otwiera tekst autorstwa Joanny Kłodkowskiej z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,

która zaproponowała oryginalną formę sprawozdania z XII LSMA,

mianowicie opierając się na propozycji Piotra Sztompki,

przedstawiła zbiorowość uczestników LMSA jako społeczność tworzącą się wokół tego wydarzenia.

Pierwszy dyskurs – andragogiczny – zawiera teksty poruszające różne aspekty i wymiary szeroko rozumianego uczenia się ludzi dorosłych.

Znalazły się tu artykuły dotyczące kwestii uczenia się w miejscu pracy i budowania tożsamości zawodowej (W labiryncie symboli i znaczeń – o uczeniu się miejsca pracy Magdaleny Czubak-Koch,

Uczenie się „za zasłoną” – o stawaniu się opiekunką medyczną w Szwecji Camilli Thunborg z Uniwersytetu Sztokholmskiego) oraz doskonalenia zawodowego (Doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy Adama Płaczka).

Biograficzna perspektywa uczenia się ludzi dorosłych jest głównym tematem tekstu Małgorzaty Olejarz – Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygranicznego oraz Joanny Stelmaszczyk – Pisanie pamiętnika jako sposób oglądu siebie.

Artykuł Ewy Trębińskiej-Szumigraj,

„Biografia” jednego dnia społecznej przestrzeni miasta,

to „opowieść o życiu miasta” związana z wydarzeniem,

jakim był projekt Nasze skrawki życia,

którego współtwórczynią i współrealizatorką była autorka.

Urszula Tabor prezentuje Strategie uczenia się dorosłych w sytuacjach edukacji nieformalnej.

Ten zróżnicowany dyskurs dopełniają teksty poszerzające dyskusję o wątki europejskie.

Inga Börjesson z Brandenburskiego Związku Uniwersytetów Ludowych zaprezentowała problem słabo obecny w polskiej debacie o edukacji dorosłych,

mianowicie problem analfabetyzmu wśród ludzi dorosłych i związanych z tym działań edukacyjnych (Alfabetyzacja i kształcenie podstawowe w Niemczech).

Natomiast Anna Bilon w artykule Edukacja obywatelska dorosłych imigrantów w Holandii – przejaw integracji czy dyskryminacji

poruszyła kwestię wyzwań edukacyjnych w społeczeństwie wielokulturowym.

Część poradoznawczą budują trzy teksty.

Kwestią trudności i dylematów,

z jakimi borykają się doradcy oraz budowania związku doradczego zajmuje się Joanna Malinowska w tekście Doradcy osób dorosłych o konstruowaniu relacji poradniczej.

Wstęp

W artykule Stan poradnictwa edukacyjnego i postulaty jego zmian Barbara Skałbania rozważając różnorodne aspekty działań poradniczych decydujących o jakości profesjonalnej pomocy,

poddaje je krytycznej refleksji,

konsekwencją czego są nakreślone przez autorkę kierunki postulowanych zmian.

Na zakończenie tej części Michał Mielczarek prezentuje brytyjski program aktywizacji zawodowej i próbę przeniesienia go na grunt polski w ośrodku doradztwa indywidualnego bezrobotnym (Centrum Plus przykładem polskiej adaptacji brytyjskiego programu przeciwdziałania bezrobociu New Deal).

Ostatni dyskurs – metodologiczny – otwiera artykuł Marcina Muszyńskiego poszukującego odpowiedzi na pytanie: Do czego potrzebne są nam teorie starzenia się

? Artykuł Anny Walulik inspiruje do wykorzystywania metafory w badaniach społecznych (Pierwsze,

drugie i trzecie dno aktywności edukacyjnej dorosłych,

czyli o metaforze w badaniach społecznych).

Z kolei Joanna Kłodkowska pojęła próbę ukazania wycinka rzeczywistości organizacyjnej obserwowanego w trakcie badań w placówce Ochotniczego Hufca Pracy,

do analizy którego posłużyła się perspektywą symbolicznego interakcjonizmu („Pożegnanie bohatera” jako przykład radzenia sobie ze zmianami w organizacji).

Rozważania Moniki Sulik na temat roli fotografii w badaniach biograficznych (Fotografia rodzinna w badaniach biograficznych – refleksje oraz inspiracje dydaktyczne) zamykają ostatnią cześć 12.

tomu Dyskursów młodych andragogów.

Oddajemy zatem w ręce czytelników tom,

w którym zebrano teksty poruszające różnorodne kwestie ze sfery uczenia się całożyciowego dorosłych,

ujmowane z odmiennych perspektyw naukowych i badawczych punków widzenia.

Wydaje się,

że dyskusja na temat uczenia się ludzi dorosłych tocząca się na jego łamach pokazuje nie tylko rozległy obszar zainteresowań młodych andragogów,

ale i cenną umiejętność dostrzegania oryginalnych i ciekawych problemów badawczych,

co niewątpliwie potwierdza tezę,

że andragogika w ostatnich latach staje się jedną z intensywniej rozwijających się nauk o edukacji.

Za wnikliwą recenzję oraz życzliwą pomoc w imieniu własnym oraz autorów dziękuję prof.

Józefowi Kargulowi – recenzentowi tej publikacji.

Konstruktywna krytyka i cenne uwagi oraz propozycje zmian pozwoliły udoskonalić 12.

tom Dyskursów młodych andragogów.

Sylwia Słowińska

U N I W E R S Y T E T DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW 12

Z I E L'O N O G Ó R S K I •

ZIELONA GÓRA 2011

Joanna Kłodkowska Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

XII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH ANDRAGOGÓW Zielona Góra,

naukowym kierownikiem jest profesor Józef Kargul.

Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego,

a jej organizatorami był Zakład Animacji Kultury i Andragogiki oraz Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki,

Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu.

Głównym celem Szkoły jest stworzenie przestrzeni do spotkań młodych naukowców z wybitnymi postaciami polskiej nauki.

W tym roku byli to profesorowie z takich uczelni jak: Uniwersytet Zielonogórski,

Dolnośląska Szkoła Wyższa,

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna,

Uniwersytet Jagielloński,

Uniwersytet im.

Mikołaja Kopernika i Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Chciałam odejść od tradycyjnej formuły sprawozdawczości,

podjęłam więc próbę przedstawienia tego,

co wydarzyło się w ramach XII LSMA,

korzystając z propozycji Piotra Sztompki.

Badacz,

zachęcając czytelników do analizowania wybranego przez siebie społeczeństwa pokazuje,

jak można tego dokonać na przykładzie rodziny i drużyny piłkarskiej.

Zachęcona przez autora Socjologii podjęłam próbę ujęcia zbiorowości uczestników XII LSMA jako społeczności,

która tworzy się wokół tego wydarzenia.

Uwzględniłam przy tym siedem proponowanych przez badacza sposobów widzenia,

mogących posłużyć jako soczewki do poddania refleksji społeczności tworzonej przez uczestników Szkoły.

Piotr Sztompka pisze o siedmiu punktach widzenia tego,

Perspektywy te oddają jego istotę,

są komplementarne i sprawiają,

że grupa społeczna staje się bytem wielowymiarowym,

Joanna Kłodkowska

wyszczególnionych siedmiu poziomach1.

Jest traktowana jako „swoisty rodzaj rzeczywistości,

która manifestuje się w najrozmaitszy sposób w zbiorowościach najrozmaitszej skali”2.

Pierwszy punkt widzenia jest nazwany demograficznym.

Jest to perspektywa najbardziej konkretna,

najbliższa potocznemu myśleniu,

w której zwraca się uwagę na to,

że społeczeństwo jest populacją,

Drugi,

podkreśla zintegrowanie jednostek w całości,

Trzeci punkt widzenia – systemowy – traktuje społeczeństwo jako powiązany układ pozycji,

statusów i ról im przypisanych.

Czwarty – strukturalny – ujmuje społeczeństwo jako sieć relacji międzyludzkich,

schematów odnoszenia się do siebie.

W piątym – aktywistycznym (interakcjonistycznym) – społeczeństwo jest konglomeratem zorientowanych na siebie działań jednostek,

natomiast w szóstym – kulturalistycznym – analizowane pojęcie jest traktowane jako „matryca podzielanych przez zbiorowość znaczeń,

symboli i reguł odciskających piętno na ludzkich działaniach”3.

Zgodnie z siódmym zdarzeniowym (polowym) punktem widzenia społeczeństwo jest tu ujmowane jako nieustannie zmienne,

płynne pole pełne zdarzeń społecznych,

w którym jednostki podejmują działania względem siebie.

Działania te są kulturowo i strukturalnie ukierunkowane,

a ich skutkiem jest modyfikowanie i wytwarzanie grup,

będących tłem działań podejmowanych w przyszłości.

Ujęcie zdarzeniowe sprawia,

że społeczeństwo nie „istnieje”,

lecz „staje się” ciągle na nowo4.

Pierwsza perspektywa,

płeć oraz inne cechy,

Liczebność społeczeństwa XII LSMA była płynna ze względu na jej otwarty charakter.

Fluktuacja samych oficjalnych uczestników,

czyli mistrzów organizujących Szkołę,

zaproszonych profesorów oraz młodych andragogów była niewielka.

Ktoś później dojechał na miejsce obrad,

ktoś inny musiał wcześniej wyjechać,

jednak były to przypadki marginalne.

Demograficzna płynność związana była raczej z pojawianiem się i znikaniem obserwatorów z zewnątrz – studentów i pracowników uniwersytetu.

Ich przepływ w tym roku był zmniejszony w porównaniu z ubiegłymi latami,

wynikało ze zmiany miejsca obrad,

które odbywały się w budynku Wydziału Matematyki,

Informatyki i Ekonomii UZ,

co z kolei ograniczyło dostęp osób zainteresowanych z Wydziału Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu do działań podejmowanych w ramach LSMA.

Jeśli chodzi o wiek uczestników,

jak to przewiduje reguła Szkoły.

Wszyscy mieli co najmniej wyższe wykształcenie.

Reszty danych nie udało mi się 1 2 3 4

Sztompka,

Socjologia.

Analiza społeczeństwa,

Kraków 2007,

32-33.

Ibidem,

Ibidem,

Ibidem.

XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów

ponieważ w momencie uczestniczenia w wydarzeniu wydawały się nieistotne.

Perspektywa druga,

podkreśla swoiste więzi łączące członków społeczeństwa tworzących LSMA.

Jest to przede wszystkim wieź intelektualna odczuwana przez uczestników Szkoły,

szczególnie jej stałych bywalców,

tworzących rodzaj intelektualnej wspólnoty skupionej wokół nauki uprawianej przez państwa profesorów Kargulów.

Jest to także więź sentymentalna łącząca uczestników i zaproszonych profesorów z twórcami LSMA,

co zostało wyrażone przez profesor Elżbietę Górnikowską-Zwolak oraz profesor Hannę Solarczyk-Szwec,

opowiadając o fragmentach swoich naukowych biografii,

umieszczały w nich spotkania z profesorem Józefem Kargulem oraz jego rolę w swojej badawczej drodze.

Sentymentalna więź łączy także,

młodych andragogów,

szczególnie wielokrotnych uczestników Szkoły,

którzy spotykając się raz do roku w tym gronie,

snują opowieści w czasie przerw na kawę i w Kawiarni pod Aniołami o tym,

co się z nimi działo przez miniony rok.

Trzecia perspektywa,

odnosi się do postrzegania społeczeństwa jako powiązanego układu pozycji i ról,

które są niezależne od pełniących je konkretnych osób5,

czyli w przypadku naukowych spotkań młodych andragogów są to: profesorowie i zaproszeni mistrzowie,

władze uczelni (w tym roku były to prof.

Wielisława Osmańska-Furmanek – Prorektor ds.

Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof.

Bogusława Dorota Gołębniak – Prorektor ds.

Nauki i Współpracy z Zagranicą Dolnośląskiej Szkoły Wyższej),

organizatorzy: sekretarz (dr Marcin Szumigraj),

redaktorka naukowa Dyskursów młodych andragogów (dr Małgorzata Olejarz),

organizatorka wycieczki edukacyjnej (dr Sylwia Słowińska),

która w tym roku umożliwiła uczestnikom zobaczenie Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur oraz Muzeum Serbów Łużyckich w Cottbus,

młodzi andragodzy – stali bywalcy i entuzjaści oraz nowi uczestnicy,

przypadkowi lub nieprzypadkowi obserwatorzy.

Z czwartej perspektywy – strukturalnej – społeczeństwo XII LSMA to sieć relacji pomiędzy pozycjami i rolami odgrywanymi przez członków społeczności młodych andragogów,

schematów odnoszenia się ludzi do siebie,

na przykład relacje: mistrz – uczeń,

założyciel Szkoły – zaproszony profesor,

przedstawiający referat – zabierający głos w dyskusji,

wzajemne relacje uczestników gry symulacyjnej: Posiedzenie członków kolegium redakcyjnego.

Piąta perspektywa – aktywistyczna (interakcjonistyczna) – skupia się na „życiu społeczności”,

na zbiorze działań podejmowanych przez jej członków6.

Aktywność 5 6

Ibidem,

Ibidem,

Joanna Kłodkowska

Sztompka,

bierze się „pod uwagę rzeczywiste lub spodziewane reakcje partnera i jest nieustannie modyfikowane w zależności od takich reakcji”7.

Centralnymi działaniami społecznymi podejmowanymi przez członków społeczeństwa XII LSMA było branie udziału w obradach.

Obrady składały się z poszczególnych aktywności,

takich jak między innymi: słuchanie referatów profesorów i młodych uczestników,

dyskusjach i grach symulacyjnych.

Społeczny wymiar działaniom nadawało podejmowanie przez referentów i dyskutantów próby sprostania oczekiwaniom odbiorców występu i odpowiedzi na ich reakcje.

Jeśli chodzi o wystąpienia zaproszonych gości,

przyjmowały kształt naukowej autobiografii lub prezentacji fragmentu eksplorowanego przez siebie obszaru badawczego.

W ten sposób mistrzowie tworzyli przestrzeń uczenia się skierowaną do młodych andragogów.

Owa przestrzeń była wypełniona przez mistrzów następującymi treściami: wykład inaugurujący XII LSMA,

jako przedstawicielka współorganizatora – Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,

Bogusława Dorota Gołębniak.

Pani profesor zastanawiała się nad odpowiedzią na pytanie: czy andragogika musi się przejmować przynależnością do dyscypliny,

? W wystąpieniu zajęła się problemem przejścia andragogiki od subdyscypliny traktowanej jako „gorsza droga dla tych,

którzy mieli pod górkę i nie zdążyli skorzystać z »normalnych« ścieżek edukacyjnych” do stawania się liderem wśród dyscyplin nauk społecznych.

Nakreśliła także kontekst zmiany pozycji andragogiki: paradygmatyczne przesunięcie od nauczania do uczenia się,

uczenie się jako sposób życia w społeczeństwie opartym na wiedzy,

„wybuch” badań w andragogice,

rozkwit andragogicznych modeli,

andragogika jako beneficjent przemian.

Swój wykład zakończyła następującą konkluzją: nie wszyscy jesteśmy andragogami,

ale wszyscy podejmujemy wyzwania związane z restytucją uczącego się społeczeństwa.

Profesor Elżbieta Górnikowska-Zwolak z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach wypowiedź rozpoczęła od naszkicowania swojej działalności naukowej oraz kontekstu sytuacyjnego obszaru zainteresowań badawczych wpisujących się w problematykę feministyczną.

Wygłoszony przez panią profesor wykład był nawiązaniem do książki jej autorstwa: Szkic do portretu Ślązaczki: refleksja feministyczna8 i dotyczył głosu Ślązaczek w przestrzeni publicznej oraz zmiany pozycji kobiety w rodzinie i społeczności śląskiej na przełomie wieków.

Badaczka,

przedstawiając wyniki swoich badań,

opowiadała o skonstruowanym przez siebie warsztacie metodologicznym,

świecie pulsującym w rytmie pracy górnika,

Ibidem,

Górnikowska-Zwolak,

Szkic do portretu Ślązaczki: refleksja feministyczna,

Katowice 2004.

XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów

niczeniach jednorodnego środowiska lokalnego Ślązaków oraz dokonującej się zmianie nieprzenikalności światów „babskich” i „chłopskich” oraz pojawianiu się „nowego kontraktu płci”,

który dopuszcza wymienianie się obszarami codziennych aktywności kobiet i mężczyzn.

Przenikalność światów jest propagowana w aktywności społecznej pań walczących o równy status kobiet i mężczyzn.

Profesor Mieczysław Malewski z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej swoje wystąpienie odniósł do świeżo wydanej książki: Od nauczania do uczenia się.

O paradygmatycznej zmianie w andragogice9,

Pan profesor,

nakreślając kontekst swoich rozważań,

mówił o paradygmatycznych zmianach w teorii edukacji dorosłych,

które są nieuniknione jako konsekwencje dążenia do adekwatności wobec transformacji kulturowych.

Zmiany wyrażające się w haśle: od nauczania do uczenia się stają się motorem napędzającym przemiany pola badawczego w andragogice.

Autor naszkicował hierarchiczny układ organizujący edukację dorosłych: nauczyciel–program–uczeń dorosły oraz jego przemianę powstałą w wyniku paradygmatycznego przesunięcia,

wyrażoną nowym modelem: edukator – wiedza – ludzie dorośli.

Następnie sformułował zadania edukatora,

za którego uznał każdą osobę podejmującą się pracy z dorosłymi.

Zadania te rozmieścił na trzech poziomach: poziom pierwszy – jednostek,

poziom drugi – mezzostrukturalny i poziom trzeci – sfery publicznej.

Zadanie edukatora na pierwszym poziomie polega na wspomaganiu jednostek w kontakcie z wiedzą,

poziom drugi staje się przestrzenią,

w której edukator wykonuje zadania nadawania środowisku wartości edukacyjnej,

natomiast poziom makrostrukturalny staje się rdzeniem demokratycznych społeczeństw zmieniających się w myśl idei społeczeństwa uczącego się,

a zadaniem osób podejmujących pracę z dorosłymi jest kształtowanie prospołecznych postaw obywatelskich.

Wystąpienie prof.

Emila Orzechowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego okazało się pasjonującą „sentymentalną podróżą autobiograficzną” nasyconą wskazówkami dotyczącymi tego,

pokonywać przeciwności losu tak,

strzec go i dobrze używać”10.

Przytaczając słowa Heleny Modrzejewskiej: „Szalony,

Profesor radził,

aby uważnie czytać i uczyć się z literatury,

a także korzystać z nadarzających się okoliczności po to,

„Robienie swego” należy zacząć od odkrycia swojej pasji i precyzyjnego jej ujęcia,

Podejmowanie przez pana profesora działań,

takich jak między innymi organizowanie ok.

tworzenie i organizowanie pierwszych w Polsce akademickich studiów zarządzania kulturą,

Malewski,

Od nauczania do uczenia się.

O paradygmatycznej zmianie w andragogice,

Wrocław 2010.

10 Cyt.

z ulubionego papieru listowego H.

Modrzejewskiej.

Joanna Kłodkowska

nie pierwszego w Europie Środkowej pisma międzynarodowego poświęconego zarządzaniu w kulturze,

inicjowanie ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2009 Rokiem Heleny Modrzejewskiej,

wiąże się z wykorzystywaniem okoliczności,

instytucji i szczęśliwych zbiegów okoliczności do realizacji swojej misji związanej z krzewieniem polskiej kultury w kraju i za granicą.

Profesor Hanna Solarczyk-Szwec z Uniwersytetu im.

Mikołaja Kopernika swój wykład poświęciła przedstawieniu okoliczności towarzyszących powstawaniu książki pod tytułem Andragogika w Niemczech.

Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej11 oraz naszkicowała jej zarys – przedstawiła motywy doboru problematyki badawczej,

warunki rozwoju andragogiki w Niemczech,

oczekiwania wobec andragogicznej refleksji i etapy jej rozwoju.

Podsumowując,

jaką przeszła niemiecka andragogika od ortodoksji,

przez heterodoksję do heterogeniczności.

Spotkanie autorskie z prof.

Olgą Czerniawską z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi było zatytułowane Dylematy badań biograficznych w andragogice.

Uczona zastanawiała się nad związkiem badań biograficznych z andragogiką oraz nad ich wkładem w dyscyplinę,

analizowała miejsce i rolę dydaktyki biograficznej w procesie kształcenia andragogicznego,

rolę nauczyciela – edukatora jako pomagającego „rozumieć czasy”,

„wsuwać się w starość” oraz funkcję badań biograficznych jako źródła wiedzy o historii.

Pani profesor sformułowała także wskazówki do prowadzenia dydaktyki biograficznej.

Swój wykład podsumowała przedstawiając trzy metafory biografii: metaforę kalejdoskopu,

za pomocą którego można składać z kolorowych szkiełek epizody życia,

dążąc do tego,

aby przesunąć powstający cenny odraz w taki sposób,

żeby się nie rozsypał,

w którym życiowe zdarzenia w formie zdjęć,

przepływają przed oczyma oglądającego oraz metaforę warkocza utkanego z pasm przeplatających się przeżyć własnych i innych ludzi,

gdzie łączy się sacrum z profanum,

świętość z codziennością.

Profesor zw.

Józef Kargul z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przedstawił przygotowany wraz z mgr Mirosławem Gancarzem pseudowarsztat ukazujący w krzywym zwierciadle sposoby wykorzystania komputera i rzutnika multimedialnego do celów naukowo-dydaktycznych.

Był to dowcipnie i pouczająco zademonstrowany uniwersalny schemat prezentacji multimedialnej,

mając na uwadze jej niewątpliwe zalety,

obnażyli najczęstsze grzechy popełniane przez stosujących tego typu pomoce naukowo-dydaktyczne,

na przykład: utrudniające odbiór treści tło,

sposób prezentacji tekstu i jego przekaz,

sposoby konstruowania tytułów rozdziałów.

11 H.

Solarczyk-Szwec,

Andragogika w Niemczech.

Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej,

Toruń 2008.

XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów

Kolejna perspektywa daje wgląd w zbiór reguł,

będących elementem kultury społeczeństwa.

Tegoroczna Letnia Szkoła obfitowała w nowe,

zaskakujące składniki tworzące kulturę społeczności młodych andragogów.

Mam tu na myśli nowe reguły gry z miastem,

które pojawiły się za sprawą