PDF -Dodatkowa informacja lub sprostowanie - CMKP - Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5


Like and share and download

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Dodatkowa informacja lub sprostowanie - CMKP

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający PDF Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach SIMAPsimap ted europa eu documents 10184 49111 sf 018 pl pdf PDF 1 3 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji mazowieckie pl Sprostowanie 20

Related PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach - SIMAP

[PDF] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach SIMAPsimap ted europa eu documents 10184 49111 sf 018 pl pdf
PDF

1 / 3 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

[PDF] 1 3 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji mazowieckie pl Sprostowanie 20 20Ogłoszenie 20zmian 20lub 20dodatkowych 20informacji
PDF

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

[PDF] Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji kcr pl ogloszenie o zmianie ogloszenia wyslane do ted 5877856b1ff64 pdf
PDF

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I1) Na - Krakowskie

[PDF] Instytucja zamawiająca podmiot zamawiający I 1) Na Krakowskie kcr pl pliki zmiana ogloszenia 58c2acdf37b60 pdf
PDF

Dodatkowa informacja lub sprostowanie - CMKP

sprostowanie Sekcja I Instytucja zamawiająca podmiot zamawiający I 1) Nazwa , adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa Centrum Medyczne Kształcenia
PDF

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

simap ted europa eu documents 10184 49111 sf 017 ⃞ Instytucja zamawiająca podmiot zamawiający może zobowiązać zwycięskiego oferenta do przyznania wszystkich lub niektórych umów o podwykonawstwo w ramach procedury określonej w tytule III dyrektywy 2009 81 WE simap ted europa eu documents 10184 49111 sf 009 Instytucja agencja europejska

PDF sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia SP nr 31sp31gdynia pl przetargi ogloszenie o udzieleniu zamowienia pdf PDF sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia Państwowe bip lasy gov pl px dg~rdlp

Sekkaki\'nin Yeri ve Önemi

liJ - cdnislamansiklopedisiorgtr

isamveri pdf drg D00072 2004 27 2004 27 DURUSOYA pdf Sekkaki'nin Yeri ve Önemi Doç Dr Ali DURUSOY* Bu makalede Organon'un Arapça'ya çevrilmesinden sonra İslfun dünyasında ortaya çıkan nahiv ve mantık tartışmalan, kısaca bu tartışmaya katılan nahivci ve mantıkçılann görüşleri incelendi Tartışmalarm nedenleri açıklandı

Sektor spożywczy w Polsce

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - Outsourcing Portal

fundacjarepublikanska wp content uploads 2016 10 w Polsce Ponieważ sektor spożywczy, zarówno w zakresie produkcji, jak i dystrybucji, to bardzo ważne obszary polskiej gospodarki oraz ważny element codziennego życia każdego z nas, oddając ten raport czytelnikowi, pragniemy oddać pod rozwagę jedno podstawowe pytanie Czy polska żywność rzeczywiście

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT. na lata

wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy

Ministra Rozwoju Regionalnego z 12 marca 2007 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata  Sprawozdanie końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) – 1163 mln EUR z EFRR; Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  1. Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006
  2. Sprawozdanie końcowe z realizacji NPR na lata 2004-2006
  3. fundusze ue w równoważeniu infrastruktury transportu
  4. Sektorowy Program Operacyjny
  5. regionalny program operacyjny województwa podlaskiego na lata
  6. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
  7. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 i Narodowy Plan Rozwoju
  8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  9. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  10. regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata

Sektör Haberleri 24 ŞUBAT 2017

14 Şubat 2017 Salı 1-Ana sayfa - Anasayfa - Deniz Yatırım

vakifbank tr documents piyasaraporlari 17 Şubat 2017 Cuma Sektör ve Şirket Haberleri yerine getirilmesini teminen verilen 1 aylık ek sürenin 24 02 2017 tarihine uzatıldığını bildirdi oyakyatirim tr Reports DownloadFile? Günlük Bülten 22 Şubat 2017 Lütfen uyarı metni için son

SEKTÖRE İLİŞKİN GÜNLÜK HABERLER

2018 Yılı Programı - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

PDF gıda sektörü esnaf,sanatkarlar ve kooperatifçilik genel müdürlüğüesnaf ticaret gov tr data 5a57494bddee7d1fa8b584aa gida 20 pdf PDF GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ Özet ve Giriş Guseyad Akademi guseyad tr wp content 12 2 guvenlik yonetisimi pdf PDF mobilya sektörü

PDF SELAME MUSA VE ARAP DİLİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Bedrettin Aytaçisamveri pdf drg D02424 2001 I 2 2001 I 2 AYTACB pdf PDF MISIR 'DA iNGiLiZ İŞGALİNİN ARAP DİLİ üZERiNDEKiisamveri pdf drg D00193 1986 1 1986 1 AYYILDIZE pdf PDF arap dilinde edatların

Home back985 986987988989990 Next

a Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2,

Lukse...

Description

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2,

Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [email protected]

Informacje i formularze on-line: http:// simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych informacji,

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa,

adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____

Adres pocztowy: ul.

Farmaceutów 2 Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-463

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 728585179

Osoba do kontaktów: Dawid Studencki E-mail: [email protected]

Faks: +48 124175665

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.czdsigb.gov.pl Adres profilu nabywcy: (URL) _____ Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____ Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____ I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Sądów Powszechnych II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz pozostałych sądów powszechnych w poniższym zakresie: 1.

Zadanie (Część) I

Zadanie (Część) II – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej .

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty

Słownik główny 66510000 66515100 66515400 66515000 66515300

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) ZP-36/2013 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices TED eSender Login: ENOTICES_CZDSIGB Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-158544 rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie,

którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 228-396658 z dnia: 23/11/2013 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/11/2013 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją,

przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst,

który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce,

w którym znajduje się Zamiast: Powinno być: zmieniany tekst: 1.Wniosek o dopuszczenie do 1.Wniosek o dopuszczenie do Sekcja VI.

Instytucja Gospodarki Budżetowej ul.

Farmaceutów 2,

Farmaceutów 2,

Do wniosku należy dołączyć 2.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wszystkie wymagane dokumenty wskazane w treści Ogłoszenia wskazane w treści Ogłoszenia ozamówieniu.

Wniosek musi być sporządzony 3.

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim,

na maszynie w języku polskim,

komputerze lub ręczniewyraźnymi literami ręczniewyraźnymi literami długopisem.

Jeżeli któryś z wymaganych 4.

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym,dokument taki należy języku obcym,dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty sporządzone polski.

Dokumenty sporządzone w języku obcymbez wymaganych w języku obcymbez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Wniosek musi być podpisany 5.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.Upoważnienie imieniu Wykonawcy.Upoważnienie do podpisania wniosku musi być do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku w oryginale dołączone do wniosku w oryginale lub kopii poświadczonejza zgodność lub kopii poświadczonejza zgodność z oryginałem przez notariusza,

o ile z oryginałem przez notariusza,

o ile nie wynika ono z innych dokumentów nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przezWykonawcę.

załączonych przezWykonawcę.

Wszystkie strony wniosku muszą 6.

Wszystkie strony wniosku muszą być ponumerowane.

Ponadto być ponumerowane.

Ponadto wszelkie miejsca,

w których Wykonawcananiósł zmiany muszą Wykonawcananiósł zmiany muszą być przez niego parafowane.

Wykonawca składa tylko jeden 7.

Wykonawca składa tylko jeden wniosek.

Wniosek powinien być złożony 8.

Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej,

w zamkniętej w formie pisemnej,

opisanej nazwą (firmą),adresem Wykonawcy oraz (firmą),adresem Wykonawcy oraz powinien być opisany w następujący powinien być opisany w następujący sposób: „Wniosek o dopuszczenie sposób: „Wniosek o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu na: do udziałuw postępowaniu na: „Ubezpieczenia mienia oraz „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Sądów odpowiedzialności cywilnej Sądów Powszechnych” –ZP-36/2013.

Nie Powszechnych” –ZP-36/2013.

Nie otwierać przed dniem 23.12.2013 otwierać przed dniem 23.12.2013 r.,godz.

10:15".

10:15".

Wykonawca ponosi wszelkie 9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.

Formularz wniosku o 10.

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie dostępny na postępowaniu będzie dostępny na stronie internetowej Zamawiającego,

stronie internetowejZamawiającego,

Sposób porozumiewania się 11.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: Zamawiającego z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pisemnie,

jak porozumiewanie siępisemnie,

jak również za pomocą faksu lub drogą również za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Warunki otwarcia wniosków: 12.

Warunki otwarcia wniosków: Termin otwarcia wniosków: Termin otwarcia wniosków: 23.12.2013 r.

o godzinie 10:15 23.12.2013 r.

Otwarcie wniosków odbędzie 13.

Otwarcie wniosków odbędzie się w siedzibie Centrum Zakupów się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie GospodarkiBudżetowej w Krakowie ul.

Farmaceutów 2,

Farmaceutów 2,

Otwarcie wniosków jest jawne i 14.

Otwarcie wniosków jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Kolejność otwierania wniosków będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.

Podczas otwarcia wniosków Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców.

Wykonawca,

który nie będzie obecny przy otwarciu wniosków,

może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych podczas otwarcia

Kolejność otwierania wniosków będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.

Podczas otwarcia wniosków Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców.

Wykonawca,

który nie będzie obecny przy otwarciu wniosków,

może wystąpić do Zamawiającego zwnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych podczas otwarcia Zamawiający zgodnie z art.

67 ust.

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia – dotyczy każdej części postępowania.

Miejsce,

w którym znajduje się Zamiast: Powinno być: zmieniany tekst: Przedmiotem zamówienia są Przedmiotem zamówienia są Sekcja II.1.5) Krótki opis zamówienia ubezpieczenia na rzecz Sądu ubezpieczenia na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Apelacyjnego w Krakowie oraz lub zakupu: pozostałych sądów powszechnych w pozostałych sądówpowszechnych w poniższym zakresie: poniższym zakresie: 1.

Zadanie (Część) I

Zadanie (Część) I

elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zadanie (Część) II – 2.

Zadanie (Część) II – Ubezpieczenie odpowiedzialności Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zadanie (Część)IRodzaj:Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Suma ubezpieczenia dla wszystkich lokalizacji Sądów Powszechnych – łącznie 965 obiektów: około 9 mld.

zł Najwyższa wartość mienia na jedną lokalizację: około 260 mln zł*** ***Osobne strefy pożarowe stanowią archiwum na poziomie

-2 oraz

Wydzielono pożarowo została również pompownia,

a także pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz skrzydła H i J obiektu.

Rodzaj:Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Suma ubezpieczenia dla wszystkich lokalizacji Sądów Powszechnych – łącznie 965 obiektów: około 620 mln.

zł Najwyższa wartość mienia na jedną lokalizację: około 12 mln.

zł Zadanie (Część)IIRodzaj: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie: 25 000 000,00 zł Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia: 50 000 000,00 zł

Miejsce,

w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja IV.1) Rodzaj procedury

Zamiast: Ograniczona przyspieszona

Powinno być: Ograniczona

VI.3.4) Daty,

które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce,

w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe,

które należy poprawić VI.3.6) Tekst,

który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce,

w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: _____ VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29/11/2013 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie