PDF -Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego - Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający simap ted europa eu documents 10184 49111 sf 017 ⃞ Instytucja zamawiająca podmiot zamawiający może zobowiązać zwycięskiego oferenta do przyznania wszystkich lub niektórych umów o podwykonawstwo w ramach procedury określonej w tytule III dyrektywy 2009 81 WE simap ted europa eu documents 10184 49111 sf 009 Instytucja agencja europejska

Related PDF

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

simap ted europa eu documents 10184 49111 sf 017 ⃞ Instytucja zamawiająca podmiot zamawiający może zobowiązać zwycięskiego oferenta do przyznania wszystkich lub niektórych umów o podwykonawstwo w ramach procedury określonej w tytule III dyrektywy 2009 81 WE
PDF

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

simap ted europa eu documents 10184 49111 sf 009 Instytucja agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna (proszę określić) I 3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności (w przypadku ogłoszenia publikowanego przez instytucję zamawiającą) (w przypadku ogłoszenia publikowanego przez podmiot zamawiający) ⃞ Ogólne usługi publiczne ⃞ Obrona
PDF

Unia Europejska Suplement do Dziennika Urzędowego Unii

port gdynia pl przetargi 1804270 ogloszenia pdf Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający PL Formularz standardowy 14 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
PDF

Unia Europejska Suplement do Dziennika Urzędowego Unii

rziolsztyn wp mil pl plik file Roboty 020 RB 2019 PL Formularz standardowy 14 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 1 4 Unia Europejska Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
PDF

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

iu wp mil pl userfiles file zamowienia publiczne 2015 84 Instytucja zamawiająca podmiot zamawiający może zobowiązać zwycięskiego oferenta do przyznania wszystkich lub niektórych umów o podwykonawstwo w ramach procedury określonej w tytule III dyrektywy 2009 81 WE Zwycięski oferent ma obowiązek zlecić podwykonawstwo następującej części zamówienia w ramach
PDF

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego


PDF

PDF sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia SP nr 31sp31gdynia pl przetargi ogloszenie o udzieleniu zamowienia pdf PDF sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia Państwowe bip lasy gov pl px dg~rdlp

Sekkaki\'nin Yeri ve Önemi

liJ - cdnislamansiklopedisiorgtr

isamveri pdf drg D00072 2004 27 2004 27 DURUSOYA pdf Sekkaki'nin Yeri ve Önemi Doç Dr Ali DURUSOY* Bu makalede Organon'un Arapça'ya çevrilmesinden sonra İslfun dünyasında ortaya çıkan nahiv ve mantık tartışmalan, kısaca bu tartışmaya katılan nahivci ve mantıkçılann görüşleri incelendi Tartışmalarm nedenleri açıklandı

Sektor spożywczy w Polsce

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - Outsourcing Portal

fundacjarepublikanska wp content uploads 2016 10 w Polsce Ponieważ sektor spożywczy, zarówno w zakresie produkcji, jak i dystrybucji, to bardzo ważne obszary polskiej gospodarki oraz ważny element codziennego życia każdego z nas, oddając ten raport czytelnikowi, pragniemy oddać pod rozwagę jedno podstawowe pytanie Czy polska żywność rzeczywiście

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT. na lata

wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy

Ministra Rozwoju Regionalnego z 12 marca 2007 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata  Sprawozdanie końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) – 1163 mln EUR z EFRR; Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 1. Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006
 2. Sprawozdanie końcowe z realizacji NPR na lata 2004-2006
 3. fundusze ue w równoważeniu infrastruktury transportu
 4. Sektorowy Program Operacyjny
 5. regionalny program operacyjny województwa podlaskiego na lata
 6. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
 7. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 i Narodowy Plan Rozwoju
 8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 9. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 10. regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata

Sektör Haberleri 24 ŞUBAT 2017

14 Şubat 2017 Salı 1-Ana sayfa - Anasayfa - Deniz Yatırım

vakifbank tr documents piyasaraporlari 17 Şubat 2017 Cuma Sektör ve Şirket Haberleri yerine getirilmesini teminen verilen 1 aylık ek sürenin 24 02 2017 tarihine uzatıldığını bildirdi oyakyatirim tr Reports DownloadFile? Günlük Bülten 22 Şubat 2017 Lütfen uyarı metni için son

SEKTÖRE İLİŞKİN GÜNLÜK HABERLER

2018 Yılı Programı - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

PDF gıda sektörü esnaf,sanatkarlar ve kooperatifçilik genel müdürlüğüesnaf ticaret gov tr data 5a57494bddee7d1fa8b584aa gida 20 pdf PDF GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ Özet ve Giriş Guseyad Akademi guseyad tr wp content 12 2 guvenlik yonetisimi pdf PDF mobilya sektörü

PDF SELAME MUSA VE ARAP DİLİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Bedrettin Aytaçisamveri pdf drg D02424 2001 I 2 2001 I 2 AYTACB pdf PDF MISIR 'DA iNGiLiZ İŞGALİNİN ARAP DİLİ üZERiNDEKiisamveri pdf drg D00193 1986 1 1986 1 AYYILDIZE pdf PDF arap dilinde edatların

Selbermachen statt kaufen

Sortiment 01012018 - Heimatliebe Unverpackt

Leseprobe Selber machen statt kaufen – Küche 137 gesündere Alternativen zu Fertigprodukten, die Geld sparen und die Umwelt schonen Herausgegeben  Leseprobe Selber machen statt kaufen – Haut und Haar 137 Rezepte für natürliche Pflegeprodukte, die Geld sparen und die Umwelt schonen Herausgegeben 

 1. Selber machen statt kaufen
 2. Rezepte zum Selbermachen
 3. Open Source und Selbermachen als
 4. reparieren statt neu kaufen
 5. Was kann ich selber machen und reparieren
 6. anstatt neu zu kaufen
 7. kaufen
 8. frisches Brot kaufen zu können
 9. Selbermachen statt Kaufen
 10. QUALITÄT STATT QUANTITÄT
Home back 985986987988989990 Next

a Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2,

Lukse...

Description

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2,

Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [email protected]

Informacje i formularze on-line: http:// simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych informacji,

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa,

adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____

Adres pocztowy: ul.

Kopernika 36 Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-501

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

Tel.: +48 124247121 Dział Zamówień Publicznych,

Kopernika 19,

Faks: +48 124247122

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.su.krakow.pl Adres profilu nabywcy: (URL) _____ Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____ Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____ I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa rękawiczek medycznych(DZP-AJ-271-221/2014) II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek medycznych.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot

Słownik główny 33141420

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) DZP-AJ-271-221/2014 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices TED eSender Login: ENOTICES_JMY53 Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-152081 rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie,

którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 223-393760 z dnia: 19/11/2014 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/11/2014 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją,

przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst,

który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce,

w którym znajduje się Zamiast: Powinno być: zmieniany tekst: Termin składania wniosków Termin składania wniosków IV.3.3 dotyczących uzyskania dokumentów dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 29/12/2014 Godzina: Data: 09/01/2015 Godzina: 12:00 12:00ermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29/12/2014 Godzina: 12:00

Miejsce,

w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4

Zamiast:

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29/12/2014 Godzina: 12:00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/01/2015 Godzina: 12:00

Miejsce,

w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.8

Zamiast:

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert: Data : 29/12/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina12:15 (jeżeli dotyczy)Miejscowość: Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

Dział Zamówień Publicznych,

Kopernika 19,

Warunki otwarcia ofert: Data : 09/01/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina12:25 (jeżeli dotyczy)Miejscowość: Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

Dział Zamówień Publicznych,

Kopernika 19,

VI.3.4) Daty,

które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Miejsce,

w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe,

które należy poprawić VI.3.6) Tekst,

który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce,

w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: _____ VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19/12/2014 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 14

informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie