PDF -Dz U z 2016 r USTAWA - ekocyklhomepl - USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. Rozdział 1 Zadania i zakres działania
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10 PDF :11 PDF :12


Like and share and download

USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. Rozdział 1 Zadania i zakres działania

Dz U z 2016 r USTAWA - ekocyklhomepl

USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. Rozdział 1 Zadania i zakres działania static1 money pl d akty prawne pdf DU 1999 110 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art 1 Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz limity

Related PDF

DzU 1999 Nr 110 poz 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r

static1 money pl d akty prawne pdf DU 1999 110 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art 1 Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Art 2 Przez użyte w ustawie
PDF

USTAWA Opracowano na pod- z dnia 23 grudnia 1994 r 2007 r

static1 money pl d akty prawne pdf DU 2007 231 ©Kancelaria Sejmu s 1 30 2008 01 07 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r o Najwyższej Izbie Kontroli Rozdział 1 Zadania i zakres działania Art 1 1 Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej
PDF

ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r o NajwyŜszej Izbie Kontroli

bip nik gov pl kontrole wyniki kontroli nik LKA 4101 33 01 201 1 P 11 048 Katowice, dnia 16 marca 201 2 r Pan Adam Janik Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Mechanicznych SA w Siemianowicach Śląskich WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art 2 ust 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, NajwyŜsza Izba
PDF

ższej Izbie Kontroli uwzgl ędniający zmiany wprowadzone ustaw

nik gov pl plik id,2180 pdf Kontroli (Dz U Nr 227, poz 1482) Ustawa nowelizująca ogoszona został ła 1 grudnia 2010 r Wszystkie zmiany wprowadzone nowelizacją pogrubiono Dodatkowo, na zielono zaznaczono zmiany wchodzące w życie 18 miesięcy po publikacji w Dzienniku Ustaw USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r o Najwyższej Izbie Kontroli Rozdział 1
PDF

Opracowano na podstawie: tj Dz U z 2018 r poz 21, z

srodowiska files wordpress 2018 02 10 uo2 USTAWA poz 2422 z dnia 14 grudnia 2012 r dyrektywy 94 62 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r w sprawie w rozumieniu art 3 pkt 23 i
PDF

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych

cba gov pl ftp filmy ustawa o ochronie danych pdf o pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo
PDF

DZIENNIK USTAW USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r

g ekspert infor pl p dane akty pdf DZU 2018 12 138 pdf DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r Poz 138 USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r o Słu żbie Ochrony Pa ństwa 1) 1) Niniejsz ą ustaw zmienia si ę ustawy ustaw z dnia 17 listopada 1964 r
PDF

Dz U z 2016 r USTAWA - ekocyklhomepl


PDF

1 Hacer uso de una amplia red de comercios afiliados a Sodexo en todo el país Fines de la Compañía Son los objetivos para los que la Compañía recolecta, Beneficiario en Internet a través de la página web sodexoclub co, 

 1. REGLAMENTO GENERAL USO TARJETA SODEXO
 2. Sodexo
 3. Informe satisfaccion usuario JUNAEB Version Final
 4. Página 1 de 159
 5. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA
 6. Usuarios de servicios de domicilio
 7. bono Sodexo y
 8. Objetivo
 9. que tienen por objetivo establecer los pasos a seguir

Wprowadzenie ▷ Badanie „Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa” to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego  Wykonawcy Raportu i Opinii w szczególności zapoznali się z w Warszawie na świadczenie usług Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto  W OPINII KONSUMENTÓW

 1. Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa
 2. OCENA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 3. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w opinii
 4. Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i
 5. ZMIANY W GOSPODARCE KOMUNALNEJ W ZAKRESIE
 6. Biuro Analiz Sejmowych OPINIA ZLECONA
 7. Funkcjonowanie publicznej infrastruktury technicznej w opinii
 8. Wykonawcy Raportu i Opinii w szczególności zapoznali się z
 9. w Warszawie na świadczenie usług
 10. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI

rachunek kosztów chirurgicznego usunięcia zaćmy metodą

PDF usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem Mavit mavit pl assets Informator Zacma Katowice pdf PDF Zastosowanie technik miniinwazyjnych w chirurgii zaćmy i PSJDpsjd icm edu pl OPT 2 2016 Zastosowanie

Utah Science Core Curriculum Biology

Pearson Biology: Life on Earth

mrdeming weebly uploads 3 0 7 3 3073064 utah state Utah Science Core Curriculum Earth Systems Science, Biology, Physics and Chemistry Introduction Science is a way of knowing, a process for gaining knowledge and understanding of the natural world The Science Core Curriculum places emphasis on understanding and

UTAH VALLEY UNIVERSITY COMPLIANCE CALENDAR

UVU Board of Trustees From - Utahgov

PDF utah valley university compliance calendar UVU uvu edu compliance compliance calendar 05 20 14 pdf PDF 2015 2016 UVU uvu edu catalog docs catalog2015 16 pdf PDF state board

 1. utah valley university policies and procedures
 2. uvu policy 605
 3. uvu fmla
 4. uvu policy 644
 5. uvu policy 425
 6. uvu policy 641
 7. policy 204 uvu
 8. uvu policy 524

PDF ptt^ utanak TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK tbmm21005030 pdf PDF cumhuriyet senatosu tutanak dergisi TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK cs 19045030 pdf PDF cumhuriyet

21 Juli 2006 Nano leitet sich vom griechischen Wort „Nan nos“ ab sich nicht dazu verleiten lassen, Nano auf al Ute Dorau Engelbert Hörmannsdorfer

UTFPR Termodinâmica 1 Avaliando Propriedades Termodinâmicas

ANÁLISE FLUIDODINÂMICA E TÉRMICA DO PROCESSO DE SECAGEM DE

repositorio roca utfpr edu br jspui bitstream 1 7478 1 avaliando também a influência da temperatura no tempo de contato para se alcançar o equilibrio O modelo de Pseudo segunda ordem conduziu ao melhor ajuste, com um coeficiente de correlação (R2) de apróximadamente 1 A partir dos

Home back134013411342 134313441345 Next

ekst ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010...

Description

Ujednolicony tekst ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r.

o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.

Nr 227,

1482).

Ustawa nowelizująca ogłoszona została 1 grudnia 2010 r.

Wszystkie zmiany wprowadzone nowelizacją pogrubiono.

Dodatkowo,

na zielono zaznaczono zmiany wchodzące w życie 18 miesięcy po publikacji w Dzienniku Ustaw.

USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r.

Rozdział 1 Zadania i zakres działania Art.

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.

Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.

Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej,

Narodowego Banku Polskiego,

państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego,

samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie,

w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa,

w szczególności: 1) wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny

w tym także ze środków przyznanych na podstawie umów międzynarodowych

poręczenia lub gwarancji udzielonych przez państwo,

samorząd terytorialny lub podmioty określone w ustawie z dnia 8 maja 1997 r.

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.

Nr 174,

1689,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.

Nr 123,

1291,

Nr 145,

Nr 78,

1538.

do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Nr 8,

z innych należności budżetowych,

gospodarki pozabudżetowej i państwowych funduszy celowych oraz świadczeń pieniężnych na rzecz państwa wynikających ze stosunków cywilnoprawnych.

Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować pod względem legalności i gospodarności działalność jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych wykonujących zadania z zakresu funkcjonowania systemów gwarantowania środków pieniężnych i udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania,

o których mowa w przepisach o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie,

w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Ilekroć w ustawie mówi się o: 1) samorządzie terytorialnym

samorząd województwa oraz inne samorządowe osoby prawne i samorządowe jednostki organizacyjne

która zgodnie z przepisami określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna za działalność tej jednostki i jest uprawniona do jej reprezentowania,

a także: a) osobę pełniącą obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionego zastępcę,

b) upoważnionego sekretarza lub podsekretarza stanu,

zastępcę kierownika urzędu centralnego albo dyrektora generalnego

jeżeli jednostką kontrolowaną jest naczelny lub centralny organ administracji rządowej,

c) pełnomocnika Rządu powołanego na podstawie innych przepisów

d) osobę kierującą pracami organu wieloosobowego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.

Nr 85,

Nr 86,

1199,

Nr 66,

Nr 104,

Nr 143,

1031,

Nr 217,

Nr 112,

Nr 120,

1378.

Najwyższa Izba Kontroli,

kontrolując jednostki wymienione w art.

bada w szczególności wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej,

gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej,

w tym realizację zadań audytu wewnętrznego,

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje wykonanie budżetu,

realizację zadań audytu wewnętrznego,

gospodarkę finansową i majątkową Kancelarii Sejmu,

Kancelarii Senatu,

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Sądu Najwyższego,

Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Krajowej Rady Sądownictwa,

Trybunału Konstytucyjnego,

Rzecznika Praw Obywatelskich,

Rzecznika Praw Dziecka,

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

Instytutu Pamięci Narodowej

Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Na zlecenie Sejmu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Kancelarii Sejmu,

Kancelarii Senatu,

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

Rzecznika Praw Dziecka,

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

Instytutu Pamięci Narodowej

tak jak działalności organów i jednostek,

2 ust.

Kontrolę działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

tak jak działalności organów i jednostek,

2 ust.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza również na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

a Kancelarii Senatu na wniosek Senatu.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę pod względem legalności,

2 i 3.

Kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności,

gospodarności i rzetelności.

Kontrola działalności jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców,

2 ust.

jest przeprowadzana pod względem legalności i gospodarności.

Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów,

na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy.

Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy,

może też przeprowadzać kontrole doraźne.

Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi: 1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli

dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów,

kierujących urzędami centralnymi,

Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierujących instytucjami,

4 ust.

Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Tryb wykonywania przez Najwyższą Izbę Kontroli obowiązków wobec Sejmu i jego organów określa regulamin Sejmu.

Nie rzadziej niż raz na 3 lata przeprowadza się audyt zewnętrzny w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli.

Audyt zewnętrzny obejmuje okres następujący po okresie objętym ostatnim audytem.

Audyt zewnętrzny oznacza ogół działań służących do wyrażenia opinii obejmującej: 1) ocenę prawidłowości i wiarygodności rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Najwyższej Izby Kontroli

dokonywania wydatków ze środków publicznych,

udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych

celowości i rzetelności dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych,

a także ocenę wykorzystania zasobów

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zleca Marszałek Sejmu podmiotowi wybranemu zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

Audyt zewnętrzny przeprowadza podmiot niezależny od Najwyższej Izby Kontroli posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu.

Audyt mogą przeprowadzać: 1) osoby spełniające warunki przewidziane dla audytora wewnętrznego określone w przepisach o finansach publicznych

zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby wymienione w pkt 1.

Koszty przeprowadzenia audytu zewnętrznego są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Sejmu.

Audytor zewnętrzny ma prawo wglądu do dokumentów związanych z przeprowadzanym audytem,

w tym zawartych na nośnikach elektronicznych,

oraz do wykonywania z nich kopii,

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli,

na żądanie audytora zewnętrznego,

udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać zgodność z oryginałem kopii dokumentów,

Z przyjęcia ustnych informacji i złożonych ustnie wyjaśnień sporządza się protokół,

który podpisuje audytor zewnętrzny oraz osoba,

która ich udzieliła lub je złożyła.

Audytor zewnętrzny sporządza pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu,

w którym przedstawia w sposób jednoznaczny,

rzetelny i zwięzły ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu.

Sprawozdanie powinno zawierać sformułowanie opinii,

7a ust.

Audytor zewnętrzny przekazuje sprawozdanie,

Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w terminie 14 dni od zakończenia audytu.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

w terminie 14 dni od przekazania sprawozdania,

może przedstawić do niego swoje stanowisko.

Audytor zewnętrzny przekazuje Marszałkowi Sejmu sprawozdanie wraz ze stanowiskiem,

Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na jego wniosek oraz informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na zlecenie Sejmu lub jego organów,

na wniosek Prezesa Rady Ministrów,

a także o wynikach innych ważniejszych kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Prezesowi Rady Ministrów informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na jego wniosek oraz informacje o wynikach kontroli przedkładane Sejmowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Najwyższa Izba Kontroli może przedkładać: 1) właściwym wojewodom informacje o wynikach ważniejszych kontroli dotyczących działalności terenowych organów administracji rządowej

Prezes Najwyższej Izby Kontroli podaje do wiadomości publicznej,

z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

7 ust.

1 i 1a,

8 i art.

oraz wystąpienia pokontrolne.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o: 1) stwierdzenie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją

których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie

wydawanych przez centralne organy państwowe,

ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może wystąpić do Marszałka Sejmu o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku o zajęcie stanowiska wobec wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa.

Stanowisko,

wraz z uzasadnieniem Prezes Rady Ministrów przedkłada Marszałkowi Sejmu w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

Uznając w stanowisku,

potrzebę zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,

określa się termin podjęcia prac legislacyjnych w zakresie tych zmian oraz organ odpowiedzialny za opracowanie projektu odpowiednich przepisów.

Organy kontroli,

działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym,

współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane do: 1) udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli,

wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy

Najwyższa Izba Kontroli może przeprowadzać kontrole wspólnie z naczelnymi organami kontroli Wspólnot Europejskich oraz naczelnymi organami kontroli innych państw.

Zasady i zakres prowadzenia kontroli,

określa porozumienie zawarte pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli i organami,

Rozdział 2 Organizacja Najwyższej Izby Kontroli Art.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje Najwyższą Izbą Kontroli i odpowiada przed Sejmem za jej działalność.

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Senat podejmuje uchwałę w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu.

Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez Senat.

Jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

Sejm powołuje na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli inną osobę

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Prezes Najwyższej Izby Kontroli składa przed Sejmem przysięgę następującej treści: "Obejmując stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli uroczyście przysięgam,

że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością.".

Przysięga może być również złożona z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg.".

Kadencja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli trwa 6 lat,

licząc od dnia złożenia przysięgi.

Po upływie kadencji Prezes Najwyższej Izby Kontroli pełni obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Ta sama osoba może być Prezesem Najwyższej Izby Kontroli nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Kadencja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wygasa w razie jego śmierci,

orzeczenia przez Trybunał Stanu utraty zajmowanego stanowiska lub odwołania.

Sejm odwołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

jeżeli: 1) zrzekł się on stanowiska

2) uzna,

że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby

stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Do odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub aresztowany,

z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu,

który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do partii politycznej,

z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej,

wykonywać innych zajęć zawodowych ani prowadzić działalności publicznej,

niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli bierze udział w posiedzeniach Sejmu.

Wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli,

powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu,

po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej,

na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

powołuje i odwołuje dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli.

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.

Do wiceprezesów oraz dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli stosuje się przepis art.

Ze stanowiskiem wiceprezesa oraz dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli nie można łączyć mandatu posła,

posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego.

W skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący,

wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium.

Marszałek Sejmu,

na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej powołuje na członków Kolegium: 1) 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych

spośród których Prezes Najwyższej Izby Kontroli wyznacza sekretarza Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Osoby wchodzące w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne.

Kadencja członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli trwa 3 lata,

5 i 6.

Kadencja członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wygasa w razie jego śmierci lub odwołania.

Marszałek Sejmu,

na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

odwołuje członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,

jeżeli: 1) zrzekł się on funkcji

2 pkt 2

W przypadku upływu albo wygaśnięcia kadencji członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy ust.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli zatwierdza: 1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwala: 1) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów

dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów,

kierujących urzędami centralnymi,

Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierujących instytucjami,

4 ust.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli opiniuje: 1) wniesione przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli rozpatruje również zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych,

54 ust.

Posiedzeniom Kolegium Najwyższej Izby Kontroli przewodniczy Prezes Najwyższej Izby Kontroli lub wyznaczony przez niego wiceprezes.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kolegium w głosowaniu tajnym.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zapraszać na posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli osoby niewchodzące w skład Kolegium.

Kierownik jednostki kontrolowanej może na posiedzeniu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli składać oświadczenia i wyjaśnienia dotyczące złożonych zastrzeżeń.

Za udział w posiedzeniu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jego członkom niebędącym pracownikami Najwyższej Izby Kontroli przysługuje wynagrodzenie,

którego wysokość określa Prezes Najwyższej Izby Kontroli w drodze zarządzenia.

Wynagrodzenie nie może być wyższe niż półtorakrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Koszty wynagrodzenia,

są pokrywane z budżetu Najwyższej Izby Kontroli.

Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli są departamenty,

Departamenty i delegatury są kontrolnymi jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli.

Kontrolne jednostki organizacyjne wykonują zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomagają czynności kontrolne.

Biura wykonują zadania w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli.

Organizację wewnętrzną Najwyższej Izby Kontroli,

w tym siedziby delegatur i zakres ich właściwości terytorialnej oraz zasady udzielania przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli upoważnień do załatwiania spraw i podejmowania decyzji w jego imieniu określa statut Najwyższej Izby Kontroli nadawany w drodze zarządzenia przez Marszałka Sejmu,

na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej.

Marszałek Sejmu może w statucie upoważnić Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do określania,

szczegółowej organizacji wewnętrznej jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli oraz ich właściwości,

a także wprowadzania zmian w tym zakresie.

Projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli w brzmieniu uchwalonym przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli minister właściwy do spraw budżetu włącza do projektu budżetu państwa.

Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wykonywania budżetu Najwyższej Izby Kontroli przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw budżetu.

Wykonanie budżetu Najwyższej Izby Kontroli kontroluje Sejm.

Tryb przeprowadzania kontroli określa regulamin Sejmu.

Rozdział 3 Postępowanie kontrolne Art.

Postępowanie kontrolne przeprowadza się według przepisów niniejszej ustawy.

Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli,

rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w art.

Przygotowanie kontroli obejmuje w szczególności opracowanie programu kontroli lub tematyki kontroli,

w których uwzględnia się: 1) wyniki wcześniejszych kontroli

2 i art.

Kontrolę ujętą w rocznym planie pracy Najwyższej Izby Kontroli prowadzi się według programu kontroli zatwierdzonego przez Prezesa lub wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Kontrolę doraźną prowadzi się za zgodą Prezesa lub wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli według tematyki kontroli zatwierdzonej przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej.

Jeżeli kontrola doraźna prowadzona jest przez kilka jednostek kontrolnych,

tematykę kontroli zatwierdza dyrektor jednostki koordynującej kontrolę.

Program kontroli i tematyka kontroli są dokumentami chronionymi tajemnicą kontrolerską,

udostępnianymi pracownikom Najwyższej Izby Kontroli w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Innym osobom program kontroli lub tematyka kontroli może zostać udostępniona w uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Dla realizacji celu,

2 i art.

mają obowiązek niezwłocznie przedkładać na żądanie Najwyższej Izby Kontroli wszelkie dokumenty i materiały,

w tym na nośnikach elektronicznych,

niezbędne do przygotowania lub przeprowadzenia kontroli,

a także umożliwić dostęp do baz danych,

z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej

b) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych,

pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych 11

z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

c) przeprowadzania oględzin obiektów,

składników majątkowych i przebiegu określonych czynności,

d) wzywania i przesłuchiwania świadków,

e) żądania udzielenia wyjaśnień przez osoby,

które wykonują lub wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych,

f) zasięgania w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji oraz żądania dokumentów od jednostek niekontrolowanych,

a także żądania wyjaśnień od pracowników tych jednostek,

g) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów,

h) zwoływania narad w związku z przeprowadzaną kontrolą,

i) przetwarzania danych osobowych,

27 ust.

o ochronie danych osobowych (Dz.

Nr 101,

jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Dostęp Najwyższej Izby Kontroli do dokumentów i materiałów potrzebnych do ustalenia stanu faktycznego w zakresie kontrolowanej działalności lecz zawierających informacje stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną może być wyłączony lub ograniczony jedynie na podstawie innych ustaw.

Kontrolę przeprowadzają pracownicy Najwyższej Izby Kontroli,

zwani dalej „kontrolerami”.

Kontrolę mogą przeprowadzać również: Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

wiceprezesi oraz dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

dyrektor generalny oraz kontrolerzy,

przeprowadzają kontrolę na podstawie legitymacji służbowej,

przeprowadzają kontrolę na podstawie legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydają: Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

wiceprezesi oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.

W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli należy w szczególności wskazać: 1) imię i nazwisko kontrolera oraz kontrolną jednostkę organizacyjną Najwyższej Izby Kontroli

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.

Nr 153,

1271,

Nr 25,

Nr 104,

Nr 165,

1238.

Kontrolę spraw lub dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone jako „ściśle tajne” przeprowadza się na podstawie legitymacji służbowej i odrębnego upoważnienia wydanego przez Prezes