PDF -mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE - Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku stat gov pl download gfx portalinformacyjny pl defaulta Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa prowadzące w 2013 r działalność leasingową Z tej zbiorowości 30 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a 11 w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w tym cztery

Related PDF

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 r

stat gov pl download gfx portalinformacyjny pl defaulta Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa prowadzące w 2013 r działalność leasingową Z tej zbiorowości 30 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a 11 w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w tym cztery
PDF

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku

stat gov pl files gfx portalinformacyjny pl Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku Leasing jest formą umowy cywilno prawnej, zgodnie z którą przedsiębiorstwo prowadzące działalność leasingową (leasingodawca) oddaje drugiej stronie (leasingobiorcy) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego użytkowania albo pobierania pożytków na czas
PDF

Metody finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw

kanadebica wp content uploads 2016 11 Praca mgr Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw Obowiązujący w Polsce akt prawny, jakim jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, określa pojęcie działalności gospodarczej jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także jako poszukiwanie, rozpoznawanie i
PDF

ROZWÓJ RYNKU USŁUG LEASINGOWYCH W POLSCE W LATACH 1990-2001

repozytorium amu edu pl bitstream 10593 5080 1 09 W badanym okresie zauważalny był proces głębokich zmian na rynku usług leasingowych w Polsce, co wiązało się z przeobrażeniami ilości i jako­ ści świadczonych usług oraz swego rodzaju „dojrzewaniem” rynku Wartość i rodzaj aktywów oddawanych w leasing w poszczególnych la­ tach ulegały różnokierunkowym zmianom
PDF

Wojciech Starzyński

bazhum muzhp pl media files Annales Universitatis Mariae Tabela 2 Rozwój rynku usług leasingowych w Polsce w latach 2006 2011 według GUS Lata Liczba firm leasingowych Wartość nowych umów (w mld zł) 2006 b d 16,8 2007 56 27,1 2008 65 28,9 2009 81 21,4 2010 84 23,9 2011 89 27,8 Źródło opracowanie własne na podstawie danych z GUS z lat 2008 2012 (działalność przedsiębiorstw leasingowych)
PDF

Działalność EBI w Polsce w roku 2017 - eiborg

eib attachments country factsheet poland Działalność EBI w Polsce w roku 2017 W Polsce – podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspiera projekty inwestycyjne, których celem jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionów, wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu życia W roku 2017
PDF

ROLA MALYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ*

2 lvduvs edu ua documents pdf visnyky nvsy 02 2008 08 Leasing w porownaniu do kredytow jest drozsza ale ³atwiej dostepna forma finansowania przedsiewziec rozwojowych Wyzsza jego cena wynika z faktu, ze wiekszosc dzialajacych w Polsce firm leasingowych refinansuje sie w bankach komercyjnych sprzedajac im wierzytelnosci z tytulu umow leasingowych Oplata leasingowa zawiera zatem zysk zarowno banku
PDF

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE


PDF

DZIEŃ I czwartek, r.

23 kwietnia - Światowy Dzień Kobiet w ICT

liturgicalcenter media publication Triduum 2 ResP PsAlM R Our blessing cup is a communion with the Blood of Christ How shall I make a return to the Lord for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up,

DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Indywidualne potrzeby dziecka – ucznia z autyzmem Komunikacja

Gabriela Jagielska One są ws,ród nas DziecKO z AUTYzMeM i zespOłeM AspeRGeRA W szKOle i pRzeDszKOlU Informacje dla pedagogów i opiekunów autyzmu, dlatego terapia logopedyczna powinna być jedną z głównych i niezbędnych terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera Wydawać by się mogło, 

 1. DziecKO z AUTYzMeM i zespOłeM AspeRGeRA
 2. Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole
 3. Dzieci autystyczne iz zespołem Aspergera
 4. Metody i techniki pracy w grupie z dzieckiem z wysoko
 5. Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i
 6. Pielęgniarstwo Problemy rodziców dzieci z autyzmem
 7. Dziecko z Zespołem Aspergera jako
 8. Indywidualne potrzeby dziecka
 9. ucznia z autyzmem
 10. model pracy z uczniem z autyzmem

Dzieje wsi Iwkowa geografia, historia, kultura (zarys) 1 REJESTR ZAPISÓW GRUNTOWYCH WSI IWKOWA

Fotografia na całej stronie - Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

PDF Show publication content! RCiNrcin pl Content 63803 WA303 83297 II10371 Wislicz pdf PDF Untitled Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wuj pl UserFiles File Hajduk Edukacyjne 20fragment1 pdf PDF bibliografia zawartości “rocznika sądeckiego” za lata Nowy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

piwlukow weebly uploads 9 3 4 0 93409848 3 2 2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 93 — gmina Wyszogród w powiecie płockim, — gminy Czer wińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim, bip ms gov pl Data Files public bip prawo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/3

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

infor pl download site pl oj 2019 l 124 L L 124 32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13 5 2019 (1) Dz U L 309 z 24 11 2009, s 1 (2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686 2012 z dnia 26 lipca 2012 r

DZISIAJ TU, JUTRO TAM

APEL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

korczakowo wp content uploads 2015 06 Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu a jutro tam Kiedy Franklin Roosevelt konał, usłyszałem jego głos rzekł z tej wojny zjednoczony wyjdzie świat stary dureń

УПРАВЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИEЙ ЛОКОМОТИВОВ

Обнаружение мелких разломов и трещин с помощью сейсмических

labor ny gov formsdocs wp SH86R pdf b Элемен ты управле ния c Устройст во ограниче ния скорости d Тормо за e Противо откатные enovationcontrols uploaded documents CTAHAAPTHblE PA3MEPbl 4,60 AOVIMa (1 16,84 MM) 000000 Mogenb PV350 PV380 CB93b

E aos amantes da Rede.

RedalycMachos e Brothers: uma etnografia sobre o armário em

Firewalls • Segurança nas camadas de aplicação, transporte, rede e enlace Bob e Alice (amantes!) querem se comunicar “seguramente” • Trudy, a “intrusa”   revelar semelhanças e diferenças que permeiam eis os amantes e intradução, dissemina sua rede de relações com todos

 1. Eis os amantes
 2. A Traição que Caiu na Rede
 3. Olhares da Rede
 4. Jovens e processos de construção de identidade na rede
 5. Maridos e amantes
 6. A Leitura e os Modelos de Comunicação em Rede
 7. 5 SENTIDOS Estudo sobre a rede de programação cultural
 8. A Rede Social Facebook e suas possibilidades pedagógicas em
 9. amante
 10. integralidade na rede de cuidados da pessoa com

E-BUSINESS FOR TOURISM PRACTICAL GUIDELINES FOR TOURISM DESTINATIONS AND BUSINESSES

2011 EMPLOYEE TRAVEL and EXPENSE POLICY and PROCEDURES: US

dit ie hospitalitymanagementtourism media 2 3 REFERENCING MAIN ELECTRONIC SOURCES The following reference guidelines have been sourced from Hussey, J & Hussey, R (1997) Business Research, A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students, London Macmillan Business, The Harvard Citation Guide (source failteireland

Home back16651666 1667166816691670 Next

D STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa,

Description

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

Warszawa,

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa prowadzące w 2013 r.

Z tej zbiorowości 30 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu,

a 11 w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów,

w tym cztery przedsiębiorstwa zrzeszone były w obu stowarzyszeniach.

Badane podmioty miały formę prawno-organizacyjną spółek kapitałowych,

z tego 86 – to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Działalność leasingowa w 57 firmach prowadzona była przez przedsiębiorstwa z udziałem akcjonariuszy zagranicznych,

w tym w 52 firmach udział ten był dominujący.

W 22 przedsiębiorstwach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności,

w 57 przedsiębiorstwach przeważającym,

w 44 przedsiębiorstwach – ubocznym rodzajem działalności.

W 2013 r.

sieć dystrybucji produktów leasingowych w badanych przedsiębiorstwach tworzyło

1 193

Według stanu na koniec 2013 r.

badane przedsiębiorstwa przekazały w leasing 2 016 tys.

środków (przedmiotów),

W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

dominowały przedsiębiorstwa – 91,1%,

które wzięły w leasing środki na kwotę 28 582 mln zł,

co stanowiło 94,0% wartości brutto nowych umów.

Osoby fizyczne stanowiły 8,8% klientów,

wzięły one w leasing środki (przedmioty) na kwotę 1 801 mln zł,

a leasingobiorcy z administracji publicznej tylko na kwotę 36 mln zł (0,1%).

Wśród klientów firm leasingowych w 2013 r.

Opracowanie:

Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Kontakt w sprawach merytorycznych Krystyna Roszczyk,

przeważali klienci z następujących sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): G – handel hurtowy i detaliczny – 21,4%,

H – transport i gospodarka magazynowa – 13,5%,

C – przetwórstwo przemysłowe – 12,8%,

F – budownictwo – 7,8%.

Największe zainteresowanie usługami leasingowymi w zakresie nowych umów wykazali leasingobiorcy z woj.

śląskiego i wielkopolskiego – po 16 tys.,

W ciągu całego 2013 r.

badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły z leasingobiorcami 233 tys.

środków (przedmiotów) na kwotę 30 419 mln zł.

Przedsiębiorstwa leasingowe zrzeszone w ZPL i PZWiLP przekazały w leasing w 2013 r.

środki (przedmioty) na kwotę 23 287 mln zł,

co stanowiło 76,6% wartości leasingu badanych podmiotów.

Przedsiębiorstwa,

w których udziałowcami w kapitale były banki,

wyleasingowały środki (przedmioty) o wartości 19 943 mln zł (65,6%).

Przedmiotem umów leasingowych w 2013 r.

były zarówno środki nowe (o wartości 23 657 mln zł),

jak i używane (6 762 mln zł).

Analizując wartość środków (przedmiotów) oddanych w leasing pod względem rodzaju środków płatności (waluty),

najwięcej umów zostało zawartych w polskich złotych – na kwotę 22 264 mln zł.

W obcej walucie wyleasingowano (wartość po przeliczeniu na złote) środki na kwotę 8 154 mln zł,

w tym w euro na 8 046 mln zł.

Najwięcej podpisano nowych umów leasingu na okres od 2 do 5 lat – 78,4% wartości nowych umów.

Udział umów zawieranych na okres powyżej 5 lat – wyniósł 14,9%.

Najniższy był udział umów krótkoterminowych (do 2 lat) – 6,7% wartości nowych umów.

Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego – 63,8% wartości umów leasingowych.

W strukturze wyleasingowanych środków transportu drogowego dominowały samochody osobowe – 49,0% wartości środków transportu drogowego,

a udział wartości wyleasingowanych samochodów ciężarowych i dostawczych ciężarowych wyniósł 15,5%.

Kolejnym ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe,

które stanowiły 26,5% wartości nowo zawartych umów.

W tej grupie największy udział wystąpił w następujących pozycjach: maszyny rolnicze – 14,9%,

maszyny do obróbki metali – 10,0%,

maszyny do produkcji tworzyw sztucznych – 7,0%,

maszyny dla przemysłu spożywczego – 6,9%,

wózki widłowe – 4,7%.

Nieruchomości oddane w leasing stanowiły 4,8% wartości nowych umów ogółem.

Najczęściej transakcje te dotyczyły obiektów wykorzystywanych przez handel i usługi – 29,5% wartości tej grupy,

budynki przemysłowe – 16,3%.

Natomiast udział kategorii pozostałych środków transportu w wartości ogółem wyniósł 2,1%,

gdzie przeważały środki transportu 2

kolejowego (62,9% wartości tej grupy).

Komputery i sprzęt biurowy oddany w leasing stanowił 1,7% wartości ogółem.

W przedsiębiorstwach leasingowych wartość należności przeterminowanych na koniec 2013 r.

co stanowiło 20,7% ogólnej wartości należności leasingowych brutto.

Zakupione w 2013 r.

przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 90,5% były finansowane środkami uzyskanymi z kredytu.

W 9,8% źródłem pokrycia zakupu środków (przedmiotów) oddanych w leasing były fundusze własne,

a w 3,1% emisje papierów dłużnych,

w 2,2% przedmioty leasingu były sfinansowane ze środków programu operacyjnego UE.

Najczęściej występującą formą zabezpieczenia leasingowanych środków były weksle in blanco,

które przyjmowało 80 badanych firm,

zastaw hipoteczny i przewłaszczenie wystąpiły w 39 firmach.

Bardzo popularnym sposobem zakończenia umowy leasingu w przedsiębiorstwach leasingowych był wykup wyleasingowanych przedmiotów.

Forma ta była stosowana w 110 przedsiębiorstwach leasingowych.

W 78 firmach leasingowych stosowany był zwrot wyleasingowanego środka,

a w 62 firmach – sprzedaż na rynku.

Możliwość nieodpłatnego przeniesienia

własności

Zawarcie nowej umowy na środek wcześniej wyleasingowany zadeklarowało 49 firm leasingowych.

W ocenie 43 przedsiębiorstw leasingowych sytuacja rynkowa sprzyjała rozwojowi przedsiębiorstwa,

że warunki prowadzenia działalności leasingowej były złe,

Rozszerzenie oferty o nowe produkty zadeklarowało 35 firm leasingowych,

czyli 28,5% badanych podmiotów.

Sto dwadzieścia trzy (123) przedsiębiorstwa leasingowe objęte badaniem w 2013 r.

dysponowały majątkiem o łącznej wysokości 107 864 mln zł.

Dominującą pozycję majątku,

68,3%

długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 29,2%,

Udział

inwestycji długoterminowych –

43,5%.

Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 34 247 mln zł,

W aktywach obrotowych udział należności krótkoterminowych osiągnął poziom 52,1%,

inwestycji krótkoterminowych – 41,5%.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

stanowiły 72,2% wartości pasywów ogółem,

w tym: udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem wyniósł 47,4%,

zobowiązań krótkoterminowych – 48,8%.

Kapitały własne przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 30 018 mln zł,

w tym: kapitały podstawowe stanowiły 41,6% kapitałów własnych,

a kapitały zapasowe – 34,6%.

Przychody z całokształtu działalności badanych 123 przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 31 048 mln zł.

W strukturze przychodów z całokształtu działalności największy udział zanotowano w pozycji przychody ze sprzedaży produktów – 82,0%.

Przychody finansowe stanowiły 10,8% przychodów ogółem,

a pozostałe przychody operacyjne – 7,2%.

Koszty z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 27 658 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej w strukturze kosztów z całokształtu działalności osiągnęły poziom 79,9% (22 087 mln zł).

Badane przedsiębiorstwa leasingowe uzyskały w 2013 r.

zarówno wynik brutto jak i netto.

Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 3 390 mln zł.

Zyski brutto w kwocie 3 464 mln zł,

osiągnęły 102 przedsiębiorstwa leasingowe.

Straty brutto poniosło 21 przedsiębiorstw leasingowych (75 mln zł).

Wynik finansowy netto wyniósł 2 902 mln zł,

z tego zysk netto 2 975 mln zł,

Zyski netto osiągnęło 100 przedsiębiorstw leasingowych,

straty netto poniosły 22 przedsiębiorstwa leasingowe,

Przedsiębiorstwa leasingowe zrzeszone w ZPL i PZWiLP osiągnęły 640 mln zł zysku netto.

Pozostałe przedsiębiorstwa leasingowe odnotowały zysk w wysokości 2 262 mln zł.

Przedsiębiorstwa,

w których udziałowcami w kapitale były banki wypracowały wynik finansowy netto w wysokości 599 mln zł,

a pozostałe firmy leasingowe zysk – 2 303 mln zł.

Wskaźnik poziomu kosztów wyniósł 89,1%.

Wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł 10,9%,

a wskaźnik rentowności netto 9,3%.

Udział tych przedsiębiorstw w wartości ogółem środków oddanych w ciągu roku w leasing,

Porównanie wspólnie występujących przedsiębiorstw pozwala na przedstawienie dynamiki osiągniętych wyników z działalności leasingowej tej grupy.

Przedsiębiorstwa leasingowe,

które wzięły jednocześnie udział w badaniach za rok 2012 i 2013.

Powyższe przedsiębiorstwa w 2013 r.

wyleasingowały 514 951 środków (przedmiotów) na kwotę 29 275 mln zł,

w analogicznym okresie 2012 r.

było to 468 813 środków na kwotę 25 717 mln zł (wzrost liczby wyleasingowanych środków o 9,8% i wartości środków o 13,8%).

W wartości ogółem w 2013 r.

największy udział przypadł na środki transportu drogowego – 63,0% (63,2% w 2012 r.),

maszyny i urządzenia przemysłowe – 27,1% (26,6%).

Największy wzrost wartości wyleasingowanych środków odnotowano w leasingu nieruchomości – o 37,0%,

w środkach transportu drogowego o 13,4% (w tym leasingu samochodowego o 5,6%,

Natomiast największy spadek wartości wyleasingowanych środków wystąpił w leasingu pozostałych środków transportu drogowego – o 17,4% (w tym transportu kolejowego o 37,0% i maszynach do obróbki metali o 7,0%).

Pod względem ilościowym ponad trzykrotnie wzrosło zapotrzebowanie na komputery i sprzęt biurowy,

o 117,9% na nieruchomości i o 90,7% na maszyny rolnicze.

Największy spadek zapotrzebowania wystąpił na maszyny do obróbki metalu o 20,4% i na środki transportu kolejowego o 2,6%.

Aneks statystyczny do powyższej informacji został zamieszczony w załączniku w formacie Excel.