PDF -PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31 - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej piwlukow weebly uploads 9 3 4 0 93409848 3 2 2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 93 — gmina Wyszogród w powiecie płockim, — gminy Czer wińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim, bip ms gov pl Data Files public bip prawo

Related PDF

L 31/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

piwlukow weebly uploads 9 3 4 0 93409848 3 2 2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 93 — gmina Wyszogród w powiecie płockim, — gminy Czer wińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim,
PDF

34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19/t 6

bip ms gov pl Data Files public bip prawo eu ue 34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19 t 6 jednostronnie Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki możliwe jest lepsze jego osiągnię
PDF

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/43 ZAŁĄCZNIK II

zazerkon elblag pl files alergeny dziennik ustaw pdf Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304 43 ZAŁĄCZNIK II SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI 1 Zboża zawierające gluten, tj pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub
PDF

272 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15/t 8

krwiodawcy akty prawne 200433WE pdf opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Artykuł 11 Adresaci Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2004 r W imieniu Komisji David BYRNE Członek Komisji 15 t 8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 273
PDF

L 331/44 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

piorin gov pl files userfiles wnf nowe prawo ue L 331 44 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14 12 2017 (1) Dz U L 317 z 23 11 2016, s 4 (2) Dyrektywa Komisji 92 105 EWG z dnia 3 gr udnia 1992 r ustanawiająca stopień nor malizacji w odniesieniu do „paszpor tów” roślin
PDF

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - ecbeuropaeu

ecb europa eu ecb legal pdf l 28320031031pl 32003O0012 31 10 2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 283 81 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 23 października 2003 r dla transakcji uczestniczących Państw Czlonkowskich z udzialem walutowych kapitalów
PDF

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/77

pibr pl assets file 1024,rozporzadzenie L 158 78 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27 5 2014 (1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009 110 WE z dnia 16 września 2009 r w sprawie podejmowania i prowadzenia działal­ ności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzor u ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy
PDF

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31


PDF

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/3

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

infor pl download site pl oj 2019 l 124 L L 124 32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13 5 2019 (1) Dz U L 309 z 24 11 2009, s 1 (2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686 2012 z dnia 26 lipca 2012 r

DZISIAJ TU, JUTRO TAM

APEL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

korczakowo wp content uploads 2015 06 Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu a jutro tam Kiedy Franklin Roosevelt konał, usłyszałem jego głos rzekł z tej wojny zjednoczony wyjdzie świat stary dureń

УПРАВЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИEЙ ЛОКОМОТИВОВ

Обнаружение мелких разломов и трещин с помощью сейсмических

labor ny gov formsdocs wp SH86R pdf b Элемен ты управле ния c Устройст во ограниче ния скорости d Тормо за e Противо откатные enovationcontrols uploaded documents CTAHAAPTHblE PA3MEPbl 4,60 AOVIMa (1 16,84 MM) 000000 Mogenb PV350 PV380 CB93b

E aos amantes da Rede.

RedalycMachos e Brothers: uma etnografia sobre o armário em

Firewalls • Segurança nas camadas de aplicação, transporte, rede e enlace Bob e Alice (amantes!) querem se comunicar “seguramente” • Trudy, a “intrusa”   revelar semelhanças e diferenças que permeiam eis os amantes e intradução, dissemina sua rede de relações com todos

 1. Eis os amantes
 2. A Traição que Caiu na Rede
 3. Olhares da Rede
 4. Jovens e processos de construção de identidade na rede
 5. Maridos e amantes
 6. A Leitura e os Modelos de Comunicação em Rede
 7. 5 SENTIDOS Estudo sobre a rede de programação cultural
 8. A Rede Social Facebook e suas possibilidades pedagógicas em
 9. amante
 10. integralidade na rede de cuidados da pessoa com

E-BUSINESS FOR TOURISM PRACTICAL GUIDELINES FOR TOURISM DESTINATIONS AND BUSINESSES

2011 EMPLOYEE TRAVEL and EXPENSE POLICY and PROCEDURES: US

dit ie hospitalitymanagementtourism media 2 3 REFERENCING MAIN ELECTRONIC SOURCES The following reference guidelines have been sourced from Hussey, J & Hussey, R (1997) Business Research, A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students, London Macmillan Business, The Harvard Citation Guide (source failteireland

E CIDADANIA, UMA VISÃO SOBRE A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

Direitos humanos e cidadania: a educação como campo de conflito*

educacaocarpediem br tema educacional pdf temaeducac Projeto Ética e Cidadania vivendo valores no Carpe Diem Daise Priscila Santana da Purificação Camaçari – Bahia Introdução O presente projeto visa iniciar uma discussão sobre a ética numa perspectiva escolar e colocar em prática ações que possam evidenciar a

E-COMMERCE AND PRODUCT SAFETY- KEY CHALLENGES

Fraud Risks in the consumer products and retail sector

unece fileadmin DAM trade wp6 Sectoral E COMMERCE AND PRODUCT SAFETY KEY CHALLENGES •E commerce is a driver of growth in the EU •It currently amounts to 7 of total retailing and it is far from achieving its full potential oecd sti consumer

E-Commerce-Erfolgsfaktoren

PHIDAITIENLIETTUYENCOM Ebook and Manual Reference

mll news Alea E Commerce Xboarder18 pdf Michael Simonet Founder & CEO Qingdao Alea E Commerce Co Ltd 2018 XBorder Digital Commerce Erfolgsfaktoren für Schweizer Markenhersteller in link springer content pdf bfm 978 3 322 96453 die Frage nach den

E-Commerce Impact on Warehouses and Distribution Centers

Dirsupte Logistics - The new frontier for e-commerce - Oliver Wyman

E commerce and other digital technologies have provided consumers with a multitude of ways to select, buy, and receive goods and have simultaneously  Jan 9, 2016 ABSTRACT Background We often encounter opinions concerning the unusual nature of warehouses used for the purposes of e commerce, 

 1. The shed of the future E-commerce
 2. its impact on warehouses
 3. The impact of e-commerce on warehouse operations
 4. The impact of electronic commerce on logistics
 5. the impact of e-commerce on transport
 6. E-commerce and Consequences for the Logistics Industry
 7. E-commerce and its impact on operations
 8. How Will E-commerce Growth Impact Our Transportation Network
 9. The E-commerce Revolution
 10. The new frontier for e-commerce
Home back16651666 1667166816691670 Next

a Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady,

Parlamentu Europe...

Description

C 110/26

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2006

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady,

Parlamentu Europejskiego,

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów — eDostępność COM(2005) 425 wersja ostateczna (2006/C 110/05) Dnia 13 września 2005 r.,

Komisja działając na podstawie art.

postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspomnianej powyżej.

Sekcja ds.

Transportu,

Energii,

Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego,

której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie,

przyjęła swoją opinię w dniu 23 lutego 2006 r.

Sprawozdawcą był Miguel Ángel CABRA DE LUNA.

Na 425.

sesji plenarnej w dniach 15-16 marca 2006 r.

(posiedzenie z dnia 15 marca 2006 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 142 do 2,

przy 3 głosach wstrzymujących się,

przyjął następującą opinię: 1.

Uzasadnienie 1.1 Zachodzi pilna i nagląca potrzeba zagwarantowania,

by rynek dostępnych towarów i usług z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) rozwijał się w aspekcie interoperacyjności i kompatybilności zarówno w skali Europy,

jak również stale rosnącej grupy starszych konsumentów,

którzy mogliby w znacznym stopniu skorzystać na zapewnieniu towarom i usługom projektowanym i produkowanym w tym sektorze właściwości umożliwiających ich większą dostępność.

działania służące eliminacji „cyfrowego podziału” oraz wspierania elektronicznej integracji i dostępności,

zarówno poprzez działania prawodawcze,

jak i oparte na zasadzie dobrowolności.

Należy koniecznie zagwarantować koordynację działań w tej dziedzinie na szczeblu UE,

aby zmniejszyć obecną fragmentaryzację rynku oraz uniknąć błędów popełnionych w przeszłości,

kiedy występował znaczny deficyt technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz brak koordynacji między technologiami wspomagającymi a podstawowymi towarami i usługami,

co wykluczyło wielu potencjalnych konsumentów z udziału w rynku.

Podobne błędy miały również negatywne konsekwencje w szerszym wymiarze gospodarczym,

w szczególności przyczyniając się do utrwalenia izolacji społecznej wielu osób oraz utrudniając im dostęp do rynku pracy.

jakie należy rozważyć i uwzględnić w działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia fragmentaryzacji rynku i wspierania większej konwergencji i wzrostu gospodarczego w tym sektorze.

Kontekst komunikatu w sprawie dostępności elektronicznej 2.1 Komunikat Komisji w sprawie dostępności elektronicznej ma stanowić wkład do głównych ram strategicznych

dla europejskiego społeczeństwa informacyjnego,

określonych w komunikacie i2010 (1) opublikowanym w czerwcu 2005 r.

jego głównym celem jest propagowanie bardziej spójnej strategii dotyczącej inicjatyw na rzecz dostępności elektronicznej podejmowanych w państwach członkowskich oraz w tej branży.

które nowe technologie przynoszą osobom niepełnosprawnym,

jak również problemy i nowe bariery powstające przy tworzeniu takich technologii.

że brak harmonizacji i interoperacyjności na tym rynku doprowadzi do pogłębienia istniejących problemów.

— lepsze wykorzystanie obowiązujących przepisów.

Osoby niepełnosprawne a społeczeństwo informacyjne 3.1 Wzrasta świadomość faktu,

że rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) musi uwzględniać potrzeby wszystkich członków społeczeństwa,

w szczególności grup najbardziej narażonych na izolację społeczną,

co przyczyni się do rozwiązania problemu cyfrowego podziału oraz mocno utrwalonego zjawiska społeczeństwa „dwóch prędkości”.

9.5.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Osoby niepełnosprawne,

stanowiące 10 % ludności UE,

posiadają w zakresie dostępu do towarów i usług takie same prawa jak osoby w pełni sprawne,

co obejmuje również towary i usługi w dziedzinie ICT.

Podjęcie kwestii trudności napotykanych przez osoby niepełnosprawne w dostępie do ICT oraz znalezienie rozwiązań w tym zakresie przyniesie korzyści wszystkim użytkownikom,

w szczególności zaś rosnącej grupie osób starszych,

dzieciom oraz osobom tymczasowo niezdolnym do pracy.

Równocześnie należałoby stwierdzić,

że najważniejsze grupy osób niepełnosprawnych mających trudności w dostępie do ICT tworzą: osoby o obniżonej sprawności poznawczej i mające trudności w nauce,

osoby z upośledzeniem narządów zmysłów (głuche i niedosłyszące,

osoby z upośledzeniem mowy) oraz osoby niepełnosprawne fizycznie.

jak i technologii wspierających,

np.: — korzyści związane z możliwością wysyłania wiadomości SMS przez osoby głuche,

(równocześnie należy jednak pamiętać o tym,

że w dalszym ciągu nie zapewnia to możliwości komunikowania się w czasie rzeczywistym)

— możliwość korzystania z oprogramowania o aplikacjach głosowych oraz do powiększania tekstu,

przeznaczonego dla niewidomych lub niedowidzących użytkowników komputerów

— systemy rozpoznawania mowy.

np.: — Rozwój nowych technologii komputerowych doprowadził do drastycznego ograniczenia możliwości korzystania przez osoby niewidome z komputerów osobistych.

O ile w roku 1990 osoby niepełnosprawne mogły korzystać z 99 % komputerów osobistych,

dziś jedynie 1/3 takich komputerów jest dla nich dostępna w wyniku np.

zwiększonego zastosowania na przestrzeni lat interfejsów graficznych (2).

— Coraz bardziej skomplikowane telefony komórkowe,

w coraz większym zakresie wykorzystujące polecenia wydawane z zastosowaniem funkcji ekranowych stanowią (2) Źródło: Europejski Związek Niewidomych

C 110/27

bariery dla osób niepełnosprawnych,

jak również dla w pełni sprawnych konsumentów.

— W Europie funkcjonują obecnie różne systemy przesyłania tekstu za pośrednictwem telefonu,

które nie są ze sobą kompatybilne.

Istniejące systemy telekomunikacyjne nie zapewniają osobom głuchym i niedosłyszącym możliwości komunikowania się w czasie rzeczywistym w skali europejskiej i międzynarodowej.

technologia mająca coraz większe znaczenie w interaktywnej komunikacji i publicznej informacji zapewnia mniejsze możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych niż telewizja analogowa.

Jest to technologia,

w której bardzo duże znaczenie mają wyświetlane obrazy i funkcje ekranowe,

a korzystanie z niej jest niezwykle skomplikowane.

Związane z tym mniejsze możliwości dostępu mogą doprowadzić do wykluczenia dalszych 4,4 % odbiorców (3).

— W swoim komunikacie Komisja Europejska sama podaje szereg przykładów problemów związanych z zapewnieniem interoperacyjności urządzeń i systemów ICT.

Argumenty natury ekonomicznej i handlowej na rzecz dostępności i integracji elektronicznej

Jeżeli jednak technologie informacyjne i komunikacyjne nie będą projektowane z uwzględnieniem zagadnienia dostępności,

osoby niepełnosprawne będą dalej stopniowo wykluczane z podstawowego rynku pracy.

Pełna i efektywna realizacja zasad i praktyk w dziedzinie dostępności elektronicznej ma kluczowe znaczenie dla gospodarczej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych.

Realizowanie zasad dostępności elektronicznej oznacza również spełnianie norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska (takich jak rozwiązanie problemu niekompatybilności elektronicznej i interferencji dźwiękowych doświadczanych przez osoby używające aparatów słuchowych podczas korzystania z telefonów komórkowych).

Średni wskaźnik udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy UE wynosi poniżej 35 %,

w porównaniu ze wskaźnikiem 70 % w przypadku pracowników pełnosprawnych.

Ponadto,

gdyby podjęto pozytywne środki na rzecz eliminacji barier utrudniających ich integrację (4).

Gospodarcza integracja osób niepełnosprawnych przyniesie korzyści europejskiemu społeczeństwu i gospodarce jako całości — umożliwiając wielu osobom niepełnosprawnym uzyskanie samodzielności.

Raport o użyciu i dostępności projektu telewizji cyfrowej Zjednoczonego Królestwa opracowany przez Generics Groups (Digital Television For All

C 110/28

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

jakie przyniesie uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych przy projektowaniu produktów i usług,

jednak niezbędne jest również bardziej aktywne pogłębianie wiedzy na temat tych korzyści wśród wszystkich przedstawicieli tej branży.

Szczególnie potrzebne jest przekazywanie pracownikom tej branży,

zarówno należącym do kadry zarządzającej,

jak i pracownikom technicznym i szeregowym,

wiedzy na temat wymogów i funkcji związanych z zapewnieniem dostępu do tych produktów i usług,

by lepiej rozumieli rosnące potrzeby w tym zakresie.

Ponadto w Europie mają miejsce istotne przemiany demograficzne.

Najpoważniejsze konsekwencje będzie miało zjawisko starzenia się europejskiej ludności.

W roku 2050 osoby w wieku przekraczającym 60 lat stanowić będą 34,5 % ludności Europy.

osoby tymczasowo niezdolne do pracy oraz osoby starsze stanowią łącznie 30 % ludności Europy (5).

Dostępne technologie przyniosłyby korzyści również szerszemu kręgowi konsumentów,

w tym dzieciom i osobom nieumiejącym korzystać z nowych technologii,

jak również wielu innym grupom wykluczonym ze społeczeństwa.

Przykładem może być tutaj przekazywanie informacji tekstowych w czasie rzeczywistym — technologia o potencjale rynkowym zdecydowanie wykraczającym poza środowisko osób niepełnosprawnych.

który przedstawiciele branży muszą w szerszym zakresie wykorzystać,

a także przyjąć całkiem nowy sposób sprzedaży swoich produktów takim konsumentom.

Niemieckie badania wykazały,

że 48 % osób powyżej 50 roku życia uważa,

iż nie istnieją odpowiednie produkty i usługi ICT adresowane do tej grupy wiekowej (6).

Co więcej,

analiza przeprowadzona niedawno przez firmę Microsoft wykazała,

że 50 % ludności w wieku powyżej 59 lat znacznie skorzystałaby na wprowadzeniu rozwiązań ułatwiających dostęp w technologiach ICT.

Dostępne i zaprojektowane do powszechnego użytku technologie umożliwiły stworzenie nowych miejsc pracy w samej branży,

co utorowało drogę innowacjom w zakresie dostępnych technologii oraz postępom w nowych dziedzinach i zawodach.

9.5.2006

— EKES zwraca się do instytucji UE o zapewnienie,

by działania zaproponowane w komunikacie poświęconym dostępności elektronicznej stały się kluczowym elementem europejskich ram strategicznych dla społeczeństwa informacyjnego.

Założenia i cele w dziedzinie wspierania dostępności elektronicznej i integracji będą uwzględniane w znacznie szerszym stopniu w działaniach służących realizacji strategii i2010.

że wiele osób i rodzin nie posiada stałego dostępu do usług telefonicznych ze względu na zbyt niskie dochody.

Ponadto koszty urządzeń i usług ICT (takie jak dostęp do internetu),

mogą być barierą nie do pokonania dla takich osób,

w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych

EKES wzywa rządy państw członkowskich,

aby dostarczały wsparcia finansowego w celu ułatwienia dostępu do produktów i usług ICT grupom o specjalnych potrzebach oraz grupom wykluczonym ze społeczeństwa.

— EKES obserwuje i przyjmuje z dużym zadowoleniem prace realizowane przez Komisję ds.

Integracyjnej Komunikacji (INCOM) oraz grupy robocze TCAM (7) ds.

którym przewodniczy Komisja Europejska.

W ramach powyższych grup roboczych zebrano wszystkich zainteresowanych uczestników w celu ustalenia podstawowych priorytetów i dziedzin działania w zakresie dostępności elektronicznej towarów i usług.

że zwracał uwagę na potrzebę wspierania dostępności elektronicznej oraz dostępu osób niepełnosprawnych do produktów i usług oraz poparł działania w tym zakresie w szeregu przyjętych dokumentów,

a w szczególności: — opinii EKES-u w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 (COM(2001) 271 wersja ostateczna — 2001/0116 (CNS),

CES 1064/2001) — opinii EKES-u w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego,

Rady,

Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów w sprawie elektronicznej Europy 2002: dostępność publicznych stron internetowych i ich zawartości (COM(2001) 529 wersja ostateczna,

CES 1546/2001) — opinii EKES-u w sprawie integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (CES 853/2002)

Uwagi ogólne — EKES przyjmuje z zadowoleniem komunikat Komisji w sprawie dostępności elektronicznej,

w którym przedstawiono istotne propozycje i zobowiązania w dziedzinie zamówień publicznych,

Powyższy komunikat w sprawie dostępności elektronicznej zapewnia istotne wsparcie dla propozycji zawartych w komunikacie „i2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”.

pochodzący sprzed rozszerzenia do UE-15.

— opinii EKES-u w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego,

Rady,

Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów — Równe szanse dla osób niepełnosprawnych — europejski plan działania (COM(2003) 650 wersja ostateczna,

CESE 311/2004) — opinii EKES-u w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących drogą lotniczą (CESE 730/2005) (7) Komitet ds.

Oceny Zgodności Telekomunikacyjnej i Nadzoru Rynku (TCAM)

9.5.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ogólne uwagi EKES-u odnośnie do najważniejszych propozycji zawartych w komunikacie 6.1 Harmonizacja norm i interoperacyjność 6.1.1 EKES podziela obawy Komisji związane z brakiem harmonizacji rozwiązań stosowanych w dziedzinie zapewniania dostępności elektronicznej.

Ze względu na to,

że sektor ICT działa w skali globalnej,

zasadnicze znaczenie ma zapobieganie fragmentaryzacji europejskiego rynku będącej skutkiem istnienia i rozwijania różnych rozwiązań w poszczególnych państwach członkowskich.

W celu wykorzystania możliwie największych efektów skali i zapewnienia jak największego wyboru konsumentom,

ważnym jest niedopuszczenie do globalnej fragmentaryzacji,

do której może dojść na skutek wprowadzania typowo regionalnych wymagań.

że przedstawiciele sektora ICT mają coraz większą świadomość niewykorzystanych możliwości rynkowych w stosunku do osób niepełnosprawnych i starszych konsumentów w skali europejskiej i międzynarodowej,

jednak wiedzę na ten temat należy silniej propagować i wspierać.

że będą otwarte,

osiągnięte na drodze konsensusu i obiektywne,

muszą również uwzględniać sytuację panującą na rynkach światowych oraz stanowić uzupełnienie norm międzynarodowych.

Jeżeli europejskie i międzynarodowe normy nie będą się wzajemnie uzupełniać,

doprowadzi to do nieporozumień i frustracji zarówno po stronie konsumentów,

jak i przedstawicieli przemysłu.

należy również wesprzeć reprezentatywne organizacje osób niepełnosprawnych gwarantując im udział w procedurach decyzyjnych dotyczących opracowywania europejskich norm dostępności.

że europejskie instytucje normalizacyjne powinny obowiązkowo brać pod uwagę kwestie dostępności elektronicznej przy ustalaniu wszelkich norm.

jak również wspierania wzrostu i zatrudnienia.

Wykorzystanie procedur udzielania zamówień publicznych dla propagowania uwzględniania kwestii dostępności to realna zachęta dla przedstawicieli branży do przyjęcia tego podejścia jako podstawowego elementu strategii działania.

EKES nawołuje do tego,

aby nowa inicjatywa Komisji — eProcurement — która promuje zamówienia za pośrednictwem internetu,

była w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych zgodnie z celami i wytycznymi dostępności elektronicznej oraz aby wykluczała nadużycia i korupcję.

C 110/29

Należy pamiętać,

że zamówienia publiczne stanowią 16 % PKB Unii Europejskiej,

z czego na sektor ICT przypada 6 % PKB UE.

Średnie wydatki europejskiego sektora publicznego na ICT wynoszą 0,8 % PKB,

Przy tak znacznych inwestycjach zasadnicze znaczenie ma zapewnienie,

by publiczne zakupy dokonywane były zgodnie ze zrównoważoną i długoterminową polityką dokonywania zakupów,

pozwalającą zapewnić WSZYSTKIM członkom społeczeństwa dostęp do nabywanych towarów i usług.

Powyższa polityka elektronicznej integracji ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego funkcjonowania lokalnych gospodarek oraz wspierania pomyślności i niezależności członków lokalnych wspólnot.

Jednakże kluczowym jest,

aby wszelkie wymagania tego typu godziły potrzeby użytkowników,

wymogi branży oraz były użyteczne dla władz publicznych i nie prowadziły ani do fragmentaryzacji rynku europejskiego,

w związku ze zbliżającą się przeglądem dyrektyw UE w sprawie udzielania zamówień publicznych (8),

EKES z zadowoleniem przyjąłby wzmocnienie ich przepisów polegające na wprowadzeniu obowiązkowych wymogów dotyczących dostępności,

obowiązujących przy zakupach publicznych.

aby zbadać systemy certyfikacji oraz samocertyfikacji producentów/usługodawców oraz zachęcać do przejrzystego i lepszego rozpoznawania produktów i usług spełniających normy dostępności elektronicznej,

oraz rozważyć wprowadzenie odpowiednich systemów certyfikacyjnych dla specjalnego oznakowania potwierdzającego elektroniczną dostępność produktów i usług,

które odpowiadają normom dostępności elektronicznej.

że wkrótce przeprowadzane badania i gromadzenie danych dotyczących różnych możliwości,

pomogą ustalić najlepszy tryb dalszego postępowania.

Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje konferencje oraz inicjatywy UE planowane w tej dziedzinie.

C 110/30

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

które mogą zostać wykorzystane do wspierania i egzekwowania dostępności elektronicznej.

Są one dowodem na to,

że przy projektowaniu towarów i usług z dużym zainteresowaniem i uwagą podchodzą oni do kwestii zapewnienia dostępności.

Jednak same dobrowolne zobowiązania okazały się niewystarczające,

by zagwarantować odpowiedni poziom realizacji wymogów dostępności,

pozwalający wyeliminować bariery,

na które napotykają osoby niepełnosprawne w dostępie do podstawowych technologii.

Dlatego dobrowolnym zobowiązaniom towarzyszyć powinny inicjatywy prawodawcze również w dziedzinie zamówień publicznych.

by zaangażowanie UE na rzecz zapewnienia elektronicznej integracji i dostępności zostało wyraźnie uznane i uwzględnione w wymiarze horyzontalnym we wszystkich przedmiotowych inicjatywach UE.

prawodawstwo obowiązujące w zakresie udzielania zamówień publicznych i komunikacji elektronicznej ma także zdecydowane wsparcie w postaci prawodawstwa UE dotyczącego niedyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia.

W prawodawstwie tym pojawia się bowiem szereg istotnych możliwości zapewniania większego dostępu dla osób niepełnosprawnych.

— Na szczeblu Komisji i państw członkowskich należy systematycznie i szczegółowo sprawdzać jak dalece zobowiązania prawne w zakresie dostępności elektronicznej są w praktyce wdrażane.

— Należy zbadać możliwe sposoby poprawy obowiązującego prawodawstwa w ramach zbliżającego się przeglądu prawodawstwa w celu wzmocnienia i poszerzenia przepisów dotyczących dostępności elektronicznej.

Należy zamieścić wyraźne zapisy dotyczące wspierania i propagowania dostępności elektronicznej w rozporządzeniach UE dotyczących Funduszy Strukturalnych oraz ramowym programie badań UE (2007-2013).

— Konieczne jest wprowadzenie przez instytucje UE silniejszego i bardziej kompleksowego prawodawstwa w sprawie dostępu do towarów i usług dla osób niepełnosprawnych,

także w stosunku do technologii ITC,

aby zapewnić w UE poszanowanie społecznych i ludzkich praw osób niepełnosprawnych oraz ich prawa do równego dostępu do towarów i usług.

— Konieczne jest wzmocnienie i poszerzenie zakresu przepisów dotyczących dostępności w zestawie dyrektyw UE poświęconych komunikacji elektronicznej.

9.5.2006

takie jak numery alarmowe oraz informacja telefoniczna.

EKES żałuje,

że Dyrektywa nie obejmuje ani telefonów komórkowych ani usług szerokopasmowych.

Zakres dyrektyw w sprawie usługi powszechnej powinien być rozszerzony zarówno na telefony komórkowe jak i usługi szerokopasmowe (10).

Co więcej,

równy dostęp do sieci i usług powinien być zapewniony poprzez zastosowanie rozsądnych taryf,

Konieczne jest zapewnienie interaktywnych środków komunikacji komórkowej w czasie rzeczywistym dla osób głuchych i niedosłyszących,

osób z zaburzeniami mowy oraz osób głuchoniewidomych.

Dostęp do interaktywnej komunikacji za pośrednictwem środków sieci komórkowej powinien zostać zapewniony na takich samych zasadach jak w przypadku osób w pełni sprawnych — dotyczy to łatwości ich używania oraz jakości usług i urządzeń,

dostępności na rynku i ceny.

Osobom niepełnosprawnym należy zapewnić możliwość łatwego przeprowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym

dotyczy to rozmów w połączeniach w obrębie Europy jak i poza nią .

jednak osoby niepełnosprawne próbujące korzystać z internetu mają w dalszym ciągu poważne problemy z uzyskaniem dostępu.

Przykładem jest problem dotyczący dostępności związany z łączami szerokopasmowymi: nowe usługi głosowe takie jak Voice Over Internet Protocol (VOIP) zapewniają już możliwość korzystania z usług telefonicznych z zastosowaniem łączy szerokopasmowych,

czyli usług tanich i bardzo atrakcyjnych dla użytkowników,

szczególnie w zakresie rozmów międzynarodowych.

Nie ma jednak pewności,

że VOIP zapewni dostęp do numerów alarmowych lub informacji telefonicznej.

Dlatego należy rozwiązać ten problem.

Konkretne propozycje EKES

Mając na uwadze wyżej wymienione cele i problemy,

EKES uważa,

że poniższe konkretne propozycje istotnie przyczyniłyby się do realizacji ogólnych celów: (9) Dyrektywa 2002/22/WE.

że telefonia komórkowa na karty znacznie przyczyniła się do zwiększenia dostępności usług telefonicznych osobom o niskich dochodach,

odnosząc w tej kwestii niewątpliwie większy sukces niż państwowe firmy telekomunikacyjne.

9.5.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— rozwój środków komunikacji w czasie rzeczywistym,

w szczególności przeznaczonych dla osób głuchych i niedosłyszących

C 110/31

do przedstawienia planu działania mającego zapewnić jak najbardziej efektywne wdrożenie norm europejskich na szczeblu krajowym w zgodzie ze wspólnym i spójnym podejściem.

a w szczególności w najważniejszych dokumentach UE poświęconych społeczeństwu informacyjnemu,

jak również w rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych,

instrumentach finansowania dla nowo przystępujących krajów oraz w siódmym ramowym programie badań.

— dostęp do interaktywnej telewizji cyfrowej

— konieczność połączenia świadczenia usług dostępnych dla niepełnosprawnych z dostępnymi dla nich i łatwymi w użyciu urządzeniami.

oraz popiera zaangażowanie w nie wszystkich zainteresowanych stron,

szczególnie zaś reprezentatywnych organizacji osób niepełnosprawnych.

Rezultaty tych prac mają zostać przedstawione EKES-owi przez Komisję w roku 2007.

by w ramach prawa krajowego wprowadzone zostały przepisy ustanawiające wyraźne wymogi w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

przy okazji ich przyszłego przeglądu,

obowiązkowych przepisów dotyczących dostępności towarów i usług z sektora ICT.

W związku z tym należałoby wprowadzić normatywny zakaz wykorzystywania przez władze publiczne oprogramowania,

urządzeń lub innych towarów i usług z sektora ICT,

które nie spełniają kryterium dostępności.

CENELEC i ETSI zadań związanych ze współpracą przy opracowywaniu europejskich wymogów dostępności na potrzeby procedur udzielania zamówień publicznych na produkty i usługi z dziedziny ICT,

EKES wzywa państwa członkowskie UE

Web Accessibility